JTIE 2010, 2(2):40-45 | 10.5507/jtie.2010.032

INNOVATION OF PHYSICAL EDUCATION AT TECHNICAL UNIVERSITY IN ZVOLEN.

Ľuboš KRIŠŤÁK, Miroslav NĚMEC
Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky, Drevárska fakulta, Technická univerzita, Zvolen, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

The article deals with innovative methods of physics education in physical subjects. There is described and evaluated educational experiment at the Faculty of Wood Sciences and Technology in Technical University in Zvolen, where we measured the impact of innovative methods for learning outcomes of students in physics. The conclusion summarizes the results of this experiment.

Keywords: Technical University, physics, teaching, ICT

Published: August 1, 2010

Download citation

References

 1. Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 - 20 rokov (projekt "MILÉNIUM) [online]. Dostupné na internete: .
 2. HOLEC, S. Posilnenie experimentálnej bázy výučby prírodovedných predmetov. In: Vybrané problémy z didaktiky prírodovedných predmetov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Projekt Tempus 0927295, 1999, s. 5 - 36. ISBN 80-8055-151-0.
 3. STEBILA, J. New forms of natural sciences education in the context of lower secondary education in the slovak republik. In: Communications. Scientific letters of the university of Zilina. ISSN 1335-4205 (print)
 4. Hockicko, P. Nontraditonal approach to studying science and technology. In: Communications. Scientific letters of the university of Zilina. ISSN 1335-4205 (print)
 5. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá. Bratislava, 2008. [online]. Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1221
 6. DANIHELOVÁ, A. Fyzika a jej miesto v nových študijných programoch na Technickej univerzite vo Zvolene. In Transformácia starých študijných odborov na nové princípy trojstupňového vysokoškolského vzdelávania: Medzinárodné sympózium, Starý SmokovecTatry. Zvolen: TU vo Zvolene, 2006, s. 17 - 21. ISBN 80-228-1675-2
 7. DANIHELOVÁ, A. Acoustics in Education and Research at the Faculty of Wood Sciences and Technology TU in Zvolen. In.: Proceedings of the 4th International Conference on Physics
 8. Teaching in Engineering Education PTEE 2005, Brno, 2005, s. 5 - 4, ISBN 80-903063-6-5
 9. NĚMEC, M. Vplyv kvalitatívnych úloh z akustiky na vedomosti študentov - 1/0841/08. In: Záujmová činnosť žiakov - stav, problémy, trendy [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecko-odborná konferencia : 27.11.28.11.2008, Prešov : Katedra fyziky, FHPV PU v Prešove, 2009. s. 4, ISBN 978-80-8068-961-2.
 10. NĚMEC, M. Modern methods applied in teaching physics. In: Communications. Scientific letters of the university of Zilina. ISSN 1335-4205 (print)
 11. ČULÍK, M. Pythagorov monochord a štúdium kvality výsledného zvuku. In Material - Acoustics - Place : Proceedings of the 3rd International Symposium Material - Acoustics - Place 2007 [CD Rom]. Zvolen : Technická Univerzita, 2007, p. 7-12. ISBN 978-80-2281781-3
 12. HRUŠKA, M. Integrated approach through computer-based experiments in science education. In: Information and communication technology in education. Ostrava, 2009. ISBN 978-80-7368-459-4 (print).
 13. PFEFFEROVÁ, M. The Use of Computer based Experiments in Physics Education. In: Acta Didactica 6, Nitra: FPV, 2003.
 14. TUREK, I. Didaktické testy. Kapitoly z didaktiky. Bratislava: MC 1995, s. 88. ISBN 8088796-99-7
 15. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky - úroveň A, [online], Bratislava: ŠPÚ, 2004. Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Maturita/Cielove_poziadavky/CP_FYZIKA_A.pdf