JTIE 2009, 1(2):45-50 | 10.5507/jtie.2009.034

SCIENTIFIC TOY AND NONFORMAL EDUCATION

Eva BALÁŽOVÁ
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika

The article deals with a theme of a scientific toy. It explaines a notion, describes goals, balance the activities and achieved results during the existence of a civil association. The article indicates visions and real possibilities of the Scientific Toy in the field of the nonformal education.

Keywords: Scientific Toy as a subject, medium of education, interactive exhibitions, competitions with an international participation, nonformal education

Published: August 1, 2009

Download citation

References

 1. BALÁŽOVÁ, E. - PUOBIŠOVÁ, B. Centrum vedy - netradičné edukačné prostredie. In Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogický časopis. Roč. 12, 2004, č. 1, s. 8-11. ISSN 1335-003X.
 2. BALÁŽOVÁ, E. Centrum vedy - prostredie informálneho vzdelávania. In Acta Universitatis Matthaei Belii. Pedagogická fakulta č. 8. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 16-23. ISBN 80-8083-019-3.
 3. TEPLANOVÁ, K. Katalóg výstavy Schola ludus - Vedecká hračka. Bratislava : SPÚ, 1995. ISBN 80-85756-16-1.
 4. ŽBIRKOVÁ, V. - KRATOCHVÍLOVÁ, E. Výchova vo voľnom čase a podnety k činnosti klubov malých debrujárov v školách a školských zariadeniach. Šaľa : AMD, 1999. ISBN 80-9681-700-0.
 5. KUBÁNIOVÁ, E. Vedecká hračka na ESE 2002. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2002. s. 218223. ISBN 80-8055-734-9.
 6. KORIM, V. Retrospektívny pohľad na základné tendencie v problematike hier a hračiek. In BALÁŽOVÁ E. et al. Hračky v škole. Banská Bystrica : Vedecká hračka, 2004. s. 24-28. ISBN 80-968131-37.
 7. ROUČOVÁ, E. Význam a využití technické hračky v preprimární a primární škole. In Hračky - edukačné médiá v Ludotéke. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 45-56. ISBN 80-8055-561-3.
 8. BALÁŽ, A. Genius Europe očami študenta. In Duševné vlastníctvo. Roč. 8, 2004, č. 2, s. 61-62. ISSN 1335-2881.
 9. PUBIŠOVÁ, B. Vedecká hračka - prostriedok výchovy k tvorivosti. In Hračky a hry v 21. storočí. Zborník z medzinárodnej konferencie. Modrý Kameň : SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, 2008. s. 13-18. ISBN 978-808060-224-6.
 10. KORIM, V. Retrospektívny pohľad na základné tendencie v problematike hier a hračiek. In BALÁŽOVÁ E. et al. Hračky v škole. Banská Bystrica : Vedecká hračka, 2004, s. 27. ISBN 80-968131-37.
 11. PUBIŠOVÁ, B. Vedecká hračka putuje Európou. Banská Bystrica : Vedecká hračka, 2004. 65 s. ISBN 80-968131-4-5.
 12. PUBIŠOVÁ, B. Vedecká hračka. In BALÁŽOVÁ E. et al. Hračky v škole. Banská Bystrica : Vedecká hračka, 2004. s. 44-66. ISBN 80-968131-37.
 13. KRYSTOŇ, M. Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2003. s. 5. ISBN 80-8055-804-3.
 14. KOSOVÁ, B. - KASÁČOVÁ, B. Základné pojmy a vzťahy v edukácii. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2007. s. 29. ISBN 978-80-8083-525-5.
 15. PUOBIŠOVÁ, B. - BALÁŽOVÁ, E. Scientific Toy. In Play and Education. 23. ICCP World Play Conference, 2004. Krakow : Univerzita Krakow, 2005. CD-ROM. ISBN 8360-356-10-5.
 16. PUOBIŠOVÁ, B. Vedecká hračka. In Hračky - edukačné médiá v ludotéke. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004. s. 36-42. ISBN 80-8055-561-3.