JTIE 2009, 1(2):18-23 | 10.5507/jtie.2009.030

MULTIMEDIA, HYPERTEXT AND HYPERMEDIA TEACHING AIDS - A CURRENT TREND IN EDUCATION

Jiří DOSTÁL
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc Česká republika

The article deals with the use of multimedia, hypertext and hypermedia teaching aids in current education. This new technology plays an essential role in teaching and learning nowadays. Modern electronic teaching aids can help individuals acquire new knowledge; they can also encourage learners to self-test, self-question, and self-regulate learning while looking for solution to didactic problems.

Keywords: education, teaching, multimedia, hypertext, hypermedia, multimedia teaching aids, hypermedia teaching aids, educational animation, e-learning, e-Book, e-textbook, MS PowerPoint, multimedia literacy

Published: August 1, 2009

Download citation

References

 1. SAK, P. - MAREŠ, J. - NOVÁ, H et all. Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Praha : Portál, 2007. 290 s. ISBN 978-80-7367230-0.
 2. DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. Olomouc : Votobia, 2008. 40 s. ISBN 978-80-7220-310-9. Dostupné na http://sites.google.com/site/dos003/.
 3. KUJAL, B. a kol. Pedagogický slovník. 2. díl. Praha : SPN, 1967. 533 s.
 4. PRŮCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2004. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
 5. PAVLOVKIN, J. Multimédiá - významná podpora didaktických procesov pedagoga a edukantov. In Technika - informatyka - edukacja. Rzeszow : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. s. 146 - 151. ISBN 978-83-88845-91-8.
 6. MAYER, R. E. Multi-media learning. Cambridge : Cambridge University Press. 2001. 210 p. ISBN 0-521-78749-1.
 7. KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika. In Vybrané spisy Jana Ámose Komenského. Svazek I. Redakce Jan Patočka. 1. vyd. Praha: SPN, 1958. s. 41 - 281.
 8. WALAT, W. Od podrecznika konwencjonalnego do multimedialnego (elektronicznego). In Technika - informatyka - edukacja. Rzeszow : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. s. 215 - 229. ISBN 83-88845-56-X.
 9. HEDE, A. Integrated Model of Multimedia Effects on Learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. Volume 11, Issue 2, 2002. Norfolk, AACE. p. 177-191. ISSN 1055-8896.
 10. PIECUCH, A. Multimedia w praktice szkolnej. In Trendy technického vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2008. s. 428 - 432. ISBN 978-80-7220-311-6.
 11. CHROMÝ, J. K pojmu multimédia. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 72 - 75. ISBN 80-7041-835-4.
 12. MAYER, R. E. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Cambridge : University Press, 2005. 663 p. ISBN 9780521838733
 13. CHUDÝ, Š. Některé aspekty využití multimédií při výuce. In Trendy technického vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2005. s 305 - 308. ISBN 978-80-7220-227-8.
 14. NAJJAR, L. J. Multimedia Information and Learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. Volume 5, Number 2, 1996. p. 129 - 50. ISSN 1055-8896.
 15. WALAT, W. Multi- i hipermedialne programy dydaktyczne. In Infotech 2007 - modern information and communication technology in education. Olomouc : Votobia, 2007. s. 451 - 456. ISBN 978-80-7220-301-7. Dostupné na http://infotech.upol.cz/web_sbornik/sbornik_INFOTECH07_dil_1.pdf.
 16. MAYER. R. E. - MORENO, R. Animation as an Aid to Multimedia Learning. Educational Psychology Review. Volume 14, Number 1 / March, 2002. p. 87 - 99. ISSN 1040-726X (Print). ISSN 1573-336X (Online). Go to original source...
 17. PARLANGELI O. - MARCHIGIANI, E. - BAGNARA, S. Multimedia systems in distance education: effects of usability on leasing. Interacting with Computers. Volume 12, Issue 1, September 1999, p. 37 - 49. ISSN 0953-5438. Go to original source...
 18. eBooks.com : The digital bookstore [online]. Citováno dne 18. 1. 2009. Dostupné na http://www.ebooks.com.
 19. eLibrary [on-line]. Citováno dne 18. 1. 2009. Dostupné na http://e-library.net.
 20. Free - ebooks.net [on-line]. Citováno dne 18. 1. 2009. Dostupné na http://www.freeebooks.net.
 21. Google : vyhledávání knih [on-line]. Citováno dne 18. 1. 2009. Dostupné na http://books.google.com.
 22. PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory a výzkumné pracovníky. Brno : Paido, 1998. 148 s. ISBN 80-85931-49-4.
 23. KOBÍKOVÁ, Z. Hypertext. Revue pro média. Citováno dne 18. 1. 2009. Dostupné na http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/hypertext.htm.
 24. BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. 247 s. ISBN: 80-7178-216-5.
 25. DÖMISCHOVÁ, I. PowerPoint jako součást výuky cizích jazyků na vysoké škole. In Vysokoškolský pedagog: člověk nebo počítač? Olomouc : MVŠO, 2007. s. 63 - 67. ISBN 97880-87240-00-7.
 26. BABIĆ, N. - IROVIĆ, S. Educational Potentials of PowerPoint. In Technika - informatyka - edukacja. Rzeszow : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. s. 95 - 100. ISBN 978-83-88845-91-8.
 27. TVARŮŽKA, V. Výukový klip a jeho využití při expozici pojmových map a konceptuálních znalostí. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc : VOTOBIA, 2008. s. 251 - 254. ISBN 978-80-7220-311-6.
 28. AZEVEDO, R. - JACOBSON, M. J. Advances in scaffolding learning with hypertext and hypermedia: a summary and critical analysis. Educational Technology Research and Development. Springer Boston, Volume 56, Number 1 / February, 2008. p. 93 - 100. ISSN 1042-1629 (Print). ISSN 1556-6501 (Online). Go to original source...
 29. JOACHIM P. Hasebrook Learning with multimedia and hypermedia: Promises and Pitfalls Citováno dne 18. 1. 2009. Dostupné na http://www.uni-oldenburg.de/zef/cde/media/readings/apahyper.pdf
 30. HOFSTETTER, F. T. - FOX, P. Multimedia Literacy. New York : McGrawHill, 1995. 360 p. ISBN 0079119565.
 31. HOFSTETTER, F. T. Internet Literacy. New York, McGraw-Hill Irwin, 2001. 354 p. ISBN 0072398213.