JTIE 2017, 9(2):61-73

LANGUAGE CURRICULUM AND EDUCATION IN THE POLYTECHNICAL EDUCATION: THE CASE STUDY

Lenka HRUŠKOVÁ, Ivana BEČVÁŘOVÁ
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Česká republika

The authors discuss the relationship between the ongoing transformation of technical education towards the knowledge society and the challenges that this transformation creates in association with the curriculum at a specific secondary vocational school. They present this development within the context of the specific secondary vocational school through a case study of language teaching. The case study is based on specific curricular documents and it clarifies basic concepts of the modernization of teaching process. In the same time shows innovations of principles of language teaching in the secondary sphere.

Keywords: Modernization of teaching, curriculum, foreign language teaching, general education, polytechnic education.

Received: November 21, 2016; Accepted: February 22, 2017; Prepublished online: March 2, 2017; Published: March 16, 2017

Download citation

References

 1. Dostál, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka. Olomouc: UP. Dostál, J. (2011). Práce s editorem školního vzdělávacího programu. Olomouc: UP.
 2. Dušková, M., Kleňhová, M., Máchová, Z. & Novotný, J. (1999). Vývojová ročenka školství v České republice 1989/90-1998/99. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.
 3. Education for Engineering. (2013). New principles for design & technology in the national curriculum. Retrieved from http://www.educationforengineering.org.uk/reports/ pdf/e4e_report_feb2013.pdf.
 4. Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
 5. Hrušková, L., (2013). Výskum profesijnej orientácie cudzojazyčnej výučby. In Intervencia v učení sa cudziemu jazyku. 1. vyd. Praha: Verbum s. 235-241.
 6. Kasíková, H. (2016). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál.
 7. Kelly, A. V. (2009). The Curriculum: Theory and Practice. SAGE Publications Ltd.
 8. Kelly, P. (1980). Curriculum conceptions. Review of E. W. Eisner and E. Vallance, Conflicting Conceptions of Curriculum (Berkeley, CA: McCutchan, 1974) and M. Holt, Regenerating the Curriculum (London: Routledge & Kegan Paul, 1979), 12 (2), 179-180.
 9. Krátká, J. (2011). Aktuální otázky teorie výchovy. Brno: MU.
 10. Krátká, J. (2015). Narrative as a form of sharing tacit knowledge among future teachers. The international journal of learning in higher education. Champaign, Illinois, USA: Common Ground Publishing. 2 (22), 7-16. Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely In Pedagogika 2/2015, s. 113-142.
 11. Liškař, Č. (1973). Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně.
 12. Kalhous, Z. & Obst, O. (2009). Školní didaktika. Praha: Portál.
 13. Maňák, J. & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: PdF MU.
 14. Maňák, J. (2006). Kompetence ve struktuře kurikula. In GREGER, D.; JEŽKOVÁ, V. (eds). Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, s. 87-101.
 15. Mužík, J. (2003). Didaktika profesního vzdělávání dospělých, Plzeň: Fraus.
 16. Schaub, H. & Zenke, K. G. (2000). Wörterbuch Pädagogik. 6. Aufl. München: Dtv.
 17. Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál.
 18. Průcha, J. (1997). Moderní pedagogika. Praha: Portál.
 19. Průcha, J. (2000). Přehled pedagogiky. Praha: Portál. Rámcový vzdělávací program 36-41. 1994/05.
 20. Rámcový vzdělávací program 36-41.M/ 001. 2004/05. Rámcový vzdělávací program 36-47-M/01 Stavebnictví.2014/15. Rámcový vzdělávací program 36-41.M/ 001. 2006/07. Skalková J. (1978). Od teorie k praxi vyučování. Praha, SPN.
 21. Skalková, J. (2007). Obecná didaktika - 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada.
 22. Švec, Š. (2005). Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Frýdek Místek: IRIS.
 23. Učební dokumenty pro střední odborné školy studijní obor 36-32-6 Stavebnictví. MŠMT České republiky 11. 06. 1994 č. j. 19 802/94-23.
 24. Učební dokumenty pro střední odborné školy studijní obor 36-46-6 Stavebnictví. MŠMT České republiky 19. 11. 1997 č. j. 30 556/96-71.
 25. Učební dokumenty pro střední odborné školy studijní obor 36-32-6 Pozemní stavitelství. MŠMT České republiky 22. 09. 1997 č. j. 30 209/97-71.
 26. Vargová, M. (2014). Inovácie technického vzdelávania s využitím IKT v pracovnom vyučovaní. Nitra: PF UKF. Vargová, M. et al. (2014). IKT vo vzdelávaní. Nitra: PF UKF.
 27. Vargová, M. & Cygnar, E. (2016). Informačné kompetencie jako kļúčové kompetencie moderného človeka. Nitra: Garmond. Wheeler, D. K. 1974. Curriculum concepts and conceptual clarity, 6 (2), 112-119.
 28. Walterová, E. (1994). Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU.
 29. Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) č. 95/1948 Sb. ze dne 21. 4. 1948. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004.