JTIE 2017, 9(2):48-60

PERSPECTIVES OF TECHNICAL EDUCATION DEVELOPMENT FOR STUDENTS WITH MILD MENTAL DISABILITIES

Aleš BARTOŇ
ZŠ a MŠ Křemže; VŠERS, z. ú., Česká republika

This paper deals with possible perspectives for the educational area Man and the World of Work, resulting from the gradual introduction of common education. Some of them were described by means of the content analysis and subsequent comparison of the Framework Education Programme for Elementary Education (2016), other information sources and the already expired Annex modifying the education of pupils with mild mental disabilities (2005). For the purposes of exploratory survey the quantitative approach was used, whereby it was found that the inclusive education affects amount of the time allocation for the educational area Man and the World of Work.

Keywords: available time allocation, key competencies, light mental disability, expected outputs, supportive measures, joint education (inclusion).

Received: February 14, 2017; Accepted: March 14, 2017; Prepublished online: March 14, 2017; Published: March 16, 2017

Download citation

References

 1. Částková, P., Kropáč, J., Plischke, J. (2016). Přínos informálního a neformálního vzdělávání pro technické vzdělávání žáků základní školy. Journal of Technology and Information Education, 2016(2), 53-66. ISSN: 1803-537X.
 2. ČŠI. (2015) Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Praha: ASTRON. ISBN: 80-88087-06-9.
 3. ČŠI. (2016). Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Praha: ASTRON. ISBN: 978-80-88087-09-0.
 4. ČŠI. (2010). Výroční zpráva za školní rok 2009/2010. Praha. ISBN nemá.
 5. Dostál, J., Prachagool, V. (2016). Technické vzdělávání na křižovatce - historie, současnost a perspektivy. Journal of Technology and Information Education, 2016(2), 5-24. ISSN: 1803-537X.
 6. Dostál, J., Kožuchová, M. (2016). Badatelský přístup v technickém vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-4913-5.
 7. European Commission. (2016). The new Skills Agenda for Europe. [cit. 2016-11-02] Dostupné na: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223>
 8. Hašková, A., Bánesz, G. (2015). Technika na základných školách - áno alebo nie. Praha: Verbum. ISBN 978-80-87800-31-7.
 9. Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9.
 10. Janu, M., Podlahová, L., Vitásek, P. (2016). K pojetí obsahu technického vzdělávání na základní škole se zaměřením na výuku o dřevě. Journal of Technology and Information Education, 2016(2), 169-180. ISSN: 1803-537X.
 11. Kol. autorů. (2004). Didaktika technických předmětů, vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 80-244-0848-1.
 12. Mach, P., Simbartl, P. & Krotký, J. (2015). World of Work - Aktivita 1 Průzkum - Vyhodnocení dotazníkového šetření. ZČU v Plzni. Dostupné na: < http://www.world-of-work.eu/sites/default/files/documents/Research_report_CZ.pdf>
 13. MŠMT. (2016). RVP ZV - Příloha č. 1 k Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. MSMT-28603/2015. Praha.
 14. Müller, O. (2014). Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4172-7.
 15. NÚV. (2001). Memorandum o celoživotním učení (Zpravodaj, příloha II). [cit. 2016-11-06] Dostupné na: <http://www.nuv.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/2001/ZP01PIIa.pd>
 16. Píšová, M., Kostková, K., & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 24- 30). Brno: Masarykova univerzita. [cit. 2016-08-05] Dostupné na: http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/pisovakostkovavlcek.pdf
 17. Švarcová I. (2011). Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-889-0.
 18. UNECE. (2005). Strategie pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj [cit. 2016-09-06] Dostupné na: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/strategytext/strategyinczech.pdf>
 19. Valenta, M., Müller, O. Psychopedie. (2004). Praha: Parta. ISBN 80-7320-063-5.
 20. Vodáková, J. a kol. (2007). Speciální pracovní výchova a ergoterapie. Praha: UK. ISBN 978-80-7290-322-1.
 21. VÚP. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: TAURIS. ISBN 80-87000-02-1.
 22. Vyhl. 27 ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. In: Sbírka zákonů. 28.1.2016, částka 107. PDF online. ISSN 1211-1244. Dostupné na Portálu veřejné správy ČR.
 23. ZK 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů. 10.11.2004, částka 190. PDF online. ISSN 1211-1244. Dostupné na Portálu veřejné správy ČR.
 24. ZK 178 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 8.6.2016, částka 687. PDF online. ISSN 1211-1244. Dostupné na Portálu veřejné správy ČR.