JTIE 2017, 9(2):17-30

DIDACTIC TRANSFORMATION FOR TECHNICAL EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jiří KROPÁČ, Jitka PLISCHKE, Štefan CHUDÝ, Jiří KROPÁČ
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

The aim of the text is to update and complete the issues of didactic transformation in education from aspects oriented on teacher training mainly focused on generally oriented technical education. The introduction is aimed on the reflection of the pedagogical theories which are applied in the technical education in primary school. One of the parts of the text presents new approaches in the didactics for technical education and terminological matters, after that the text discusses the actual incentives for the description of the content educational transformation. The text also presents the results of the research survey focused on the opinions of the students of the pedagogical field related to the conceptual approaches of the technical education applied in the educational transformation.

Keywords: Didactic transformation, technical education, curriculum, teacher training, primary school.

Received: January 12, 2017; Accepted: March 13, 2017; Prepublished online: March 13, 2017; Published: March 16, 2017

Download citation

References

 1. Bertrand, Y. (1998). Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.
 2. Binder, M. (2014). Warentest - Schüler testen Laubsäge. Technik im Unterricht, Nr. 151, S. 25.
 3. Blandow, D. & Dyrenfurth, M. J. (1994). Technology education in school and industry: emerging didactics for human resource development. New York: Springer-Verlag. Go to original source...
 4. Blížkovský, B. (1996). Úvod do systémové metodologie. In Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: TEMPUS, 1996, s. 18-25.
 5. Částková, P., Kropáč, J. & Plischke, J. (2016). Přínos informálního a neformálního vzdělávání pro technické vzdělávání žáků základní školy. Journal of Technology and Information Education, 8, číslo 2, s. 53 - 66. DOI: 10.5507/jtie.2016.010. Go to original source...
 6. Dostál, J. & Prachagool, V. (2016). Technology Education at a Crossroads - History, Present and Perspectives. Journal of Technology and Information Education, roč. 8, č. 2, s. 5 - 24. DOI: 10.5507/jtie.2016.006. Go to original source...
 7. Dvořák, D. (2009). Řazení učiva v soudobých teoriích kurikula. Pedagogika, 59, č. 2, s. 136-152.
 8. Fies, H. (2016) Über den Zusammenhang von Technik und Naturwissenschaften. Technik im Unterricht, Nr. 159, S. 23-25.
 9. Franus, E. (2003). The Dual Nature of Technical Thinking. In Technology as a challenge for school curricula. The Stockholm Library of Curriculum Studies. Stockholm: Institut of Education Press, s. 141 - 144.
 10. Hejný, M. & Kuřina, F. (2000). Tři světy Karla Poppera a vzdělávací proces. Pedagogika, 50, č. 1.
 11. Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno, Paido.
 12. Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od "didaktického zjednodušení" k "didaktické rekonstrukci". ORBIS SCHOLAE, 2, č. 1, s. 67-81.
 13. Kožuchová, M. (2006). Vedecko-technická gramotnosť jako kurikulárny problém. In Problémy kurikula základní školy. Brno: Masarykova univerzita.
 14. Kropáč, J. & Chráska. M. (2004). Výchova v obecně technických předmětech. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta.
 15. Kropáč, J. (2004). K problému uceleného pojetí výuky obecně technických předmětů. e-Pedagogium (on-line), 4, č. 1, s. 60-71.
 16. Kropáč, J., & Kropáčová, J. (2006). Didaktická transformace pro technické předměty. Olomouc: Univerzita Palackého.
 17. Kropáč, J. st., Kropáč, J. ml. & Plischke, J. (2009). Ke struktuře obsahu učiva technických předmětů v základním vzdělávání - generalizace. Journal of Technology and Information Education, 1, č. 3, s. 17 - 23.
 18. Kropáč, J. (2016). Tablet a jeho možnosti ve vzdělávání. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.
 19. Mach, P. (2011). Didaktika odborného výcviku. Plzeň: Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy fakulty pedagogické.
 20. Mammes, I. (2014). Zum Einfluss früher technischer Bildung auf die Identitätsentwicklung. Technik im Unterricht, Nr. 151, S. 5-11.
 21. Meier, B. (2000). Lebensstile und Alltagstechnik: Methodenkonzepte zur Zukunftsgestaltung. Unterricht-Arbeit+Technik, 2, Heft 7, s. 58-63.
 22. Möhlenbrock, R. (1982). Modellbildung und didaktische Transformation. Bad Salzdetfurth: Verlag Barbara Franzbecker.
 23. Mcniff, J. (2013). Action research: Principles and practice. Routledge.
 24. Nezvalová, D. (2003). Akční výzkum ve škole. Pedagogika. 53, 2003, č. 3.
 25. Pexidr, K. & Demjančuk, N. (2009). Kauzalita. Plzeň: Aleš Čeněk.
 26. Plischke, J. & Kropáč J. (2012). Competence as an object cathegory and achieving education results komplexity. Journal of Technology and Information Education. 4, č. 1, s. 6 - 9.
 27. Röben, P. (2013). Technische Kompetenz und technische Bildung. Technik im Unterricht, Nr. 149, S. 5-11.
 28. Röben, P. & Wiemer, T. (2015). Technisches Wissen - Definition und ihre Grenzen. Technik im Unterricht, Nr. 157, S. 5-11.
 29. Serafín, Č. (2009). Padesáté výročí vzniku Katedry technické a informační výchovy. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 3-9.
 30. Serafín, Č. aj. (2016). Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta. Go to original source...
 31. Sesing, W. (2007). Informationstechnische Bildung [online] - [cit. 2016-10-20]. Dostupné na WWW: <http://www.abpaed.tu-darmstadt.de/bt/personen/werner_publikationen.de.jsp>.
 32. Schlagenhauf, W. (2009) Inhalte technischer Bildung: Überlegungen zu unrer Herkunft, Legitimation und Systematik. Technik im Unterricht, Nr. 133, S. 5-13.
 33. Schlagenhauf, W. (2013). Methoden des Technikunterrichts - Situationsanalyse und Entwicklungsperspektiven. Technik im Unterricht, Nr. 147, S. 9-16.
 34. Schlagenhauf, W. (2015) Alltagstechnik als Gegenstand des Technikunterrichts. Technik im Unterricht, Nr. 158, S. 5-11.
 35. Skalková, J. (1999). Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství.
 36. Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J. & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24, č. 5, s. 721-752. Go to original source...
 37. Stoffa, J. & Procházková, I. (1997). Používateľské pojatie technickej výchovy v rámci systému všeobecného vzdelávania. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 111 - 114.
 38. Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 19, č. 3, s. 24-44.
 39. Škoda, J. & Doulík, P. (2011). Psychodidaktika: Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada Publishing a.s.
 40. Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59, č. 2, s. 105-115.
 41. Wiesmüller, CH. (2014) Technische Bildung und MINT - Chance oder Risiko? Nachlese zur 16. Jahrestagung der DGTB e. V. Technik im Unterricht, Nr. 154, S. 46.
 42. Wolffgramm, H. (1994). Allgemeine Technologie. Hildesheim: Verlag Franzbecker.