JTIE 2017, 9(2):5-16

CURRICULUM CONTENT IN THE SCHOOL SUBJECT TECHNOLOGY FROM THE TEACHERS` POINT OF VIEW

Alena HAŠKOVÁ, Silvia MANDUĽÁKOVÁ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko

In the period of the years 2008 – 2013 a curricular reform was introduced into the 6th – 9th grades of primary schools in Slovakia.  Consequently in 2013 – 2015 various aspects of the reform impact on technology education were assessed within a national project “Analysis of the curricular reform impact on technical education at lower level of secondary education”. A need for a deeper analysis of some from the qualitative aspects of the research provoked into carrying further research surveys based on personal inquiries of teachers with a longer practice in teaching the school subject Technology. One of the researches was a survey research of teachers´ opinions on curriculum content of this subject.

Keywords: School subject Technology, ISCED 2, curricular reform.

Received: January 30, 2017; Accepted: February 24, 2017; Prepublished online: March 2, 2017; Published: March 16, 2017

Download citation

References

 1. Avsec, S., Jamsec, J. (2016). Technological Literacy for Students Aged 6 - 18: a New Method for Holistic Measuring fo Knowledge, Capabilities, Critical Thinking and Decision-Making. International Journal of Technology and Design Edication, Vol. 26, No. 1, s. 43 - 60. ISSN: 0957-7572 (print version), 1573-1804 (electronic version). Go to original source...
 2. Bogdan, R. C.,  Biklen, S. K. (1992). Qualitative Research in Education. 2. vyd. Boston : Allyn  Bacon, 1992.
 3. Fraenkel. J. R., & Wallen, N. E. (1993). How to Design and Evaluate Research in Education. 2. vyd. USA : McGraw-Hill, Inc., 1993. ISBN 0-07-021771-8.
 4. Fujikawa, S., Maesako, T. (2015). Present Situation and Prob lems of Technology Education in Japan: With Focusing on Technology Education as General Education. International Research in Education, Vol. 3, No. 2, s. 173 - 182. ISSN 2327-5499. Go to original source...
 5. Hašková, A., & Bánesz, G. (2015). Technika na základných školách - áno alebo nie. Praha : Verbum, 2015. ISBN 978-80-87800-31-7.
 6. Hašková, A., Manduľáková, S., & Van Merode, D. (2017). Problematic Aspects of Technology Education in Slovakia. Communications: Scientific Letters of the University of Žilina, Vol. 19, No. 1/2017, s. 75 - 80, ISSN 1335-4205.
 7. Jaeger, R. M. (1988). Survey Research Methods in Education. R. M. Jaeger (Ed.): Complementary Methods for Research in Education. Washington, DC : American Educational Research Association, 1988.
 8. Kozík, T., & Lukáčová, D. (2016). Innovation of Technical Education in the Slovak Republic - a Challenge for Teachers, Pupils and Parents. Jounal of Technology and Information Education, Vol. 7, No. 2/2016, s. 42 - 52, ISSN 1803-537X (print), 1803-6805 (on-line). Go to original source...
 9. Manduľáková, S. (2016). Regionálne rozdiely vo vyučovaní predmetu Technika. Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti, Nitra : PF UKF, 2016, s. 32 - 39, ISBN 978-80-558-1094-2.
 10. MŠVVaŠ SR (2016). Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Dostupné z: http://www.minedu.sk/tezy-k-narodnemu-programu-rozvojavychovy-a-vzdelavania.
 11. MŠVVaŠ SR (2013). Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Dostupné z: file:///G:/Subory%20od%2006-05-2015/Publ/JTIE/Podklady/Správa%20o%20stave%20školstva%202013.pdf.
 12. OZ PŠaV (2016). Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR. Dostupné z: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/deklaracia-odboroveho-zvazupracovnikov-skolstva-a-vedy-na-slovensku-a-partnerskych-reprezentac.alej.
 13. Pavelka, J. (2016). Developing Students´Select Competences during Technology, Physics and Mathematics Lessons at Basic Schools. Jounal of Technology and Information Education, Vol. 7, No. 2/2016, s. 76 - 92, ISSN 1803-537X (print), 1803-6805 (on-line). Go to original source...
 14. Pupala, B. (2016). Riedky sen o "Učiacom sa Slovensku". Dostupné z: https://www.postoj.sk/18134/riedky-sen-o-uciacom-sa-slovensku.
 15. Seidman, I. E. (1991). Interviewing in Qualitative Research. New York : Teachers College Press, 1991.
 16. ŠIOV (2013). Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, projekt č. 26110130549, 2013. Dostupné z: http://www.zsodborne.sk/index.php/o-projekte/o-projekte.
 17. ŠPÚ (2008). Štátny vzdelávací program. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program
 18. ŠPÚ (2015). Inovovaný Štátny vzdelávací program. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/clanky/inovovany-statny-vzdelavaci-program
 19. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dostupné z: https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160901.
 20. Zelina, M. (2016). Tvrdá kritika chystanej reformy školstva na Slovensku: Experti objavujú objavené! Dostupné z: http://www.pluska.sk/rady-tipy/10/dalsia-reformaskolstva-vazeni-ste-si-isti-teraz-nase-deti-neprepadnu-sutazi-so-zahranicim.html.