JTIE 2016, 8(2):67-75 | 10.5507/jtie.2016.012

DETERMINANTS OF POLYTECHNIC EDUCATION IN PRE-SCHOOLS

Jarmila HONZÍKOVÁ
University of West Bohemia in Pilsen

The study deals with polytechnic education and innovation of approaches to technical education in pre-schools. Pre-school education is characterised by certain specificities which are determined by developmental, cognitive, social and emotional needs of children of this age. The fulfilment of these needs is also in focus of polytechnic education at pre-schools. This theoretical study clarifies the terms working aktivity, working education and polytechnic education, and specifies the objectives of these educational fields. It also shows how to approach the achievement of these objectives in a new and creative way.

Keywords: pre-school, polytechnic education

Received: March 24, 2016; Accepted: May 15, 2016; Prepublished online: May 20, 2016; Published: October 27, 2016

Download citation

References

 1. Dostál, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka. Pojetí, podstata, význam a přínosy. Olomouc: UPOL. Go to original source...
 2. Clark, N. (2015). Education in Kenya. World Education News & Reviews. June, 2015.
 3. Gončarov, N. K. (1946). Вопросы политехнический и общего образования. Cоветская педагогика. Moskva. Č. 4 - 5.
 4. Honzíková, J. & Bajtoš, J. (2004). Didaktika pracovní výchovy na 1. stupni ZŠ. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická.
 5. Honzíková, J. (2013). The Combined Form of Study of the Pedagogy for Nursery Schools and the Elektronic Support. In International Journal of Inovation and Research in Educational Sciences, Volume 1, Issue 4.
 6. Honzíková, J. (2014). Pracovní činnosti v předškolní výchově. In: Čábalová, D. (Ed.) Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi teorií a praxí. [online]. Plzeň: FPE ZU v Plzni. Dostupné na: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Pregradualni_vzdelavani_ucitelu_MS.pdf
 7. Honzíková, J. (2015). Pracovní výchova jako součást polytechnické výchovy v mateřské škole. In: Slowík, J. Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách. Plzeň . ZČU.
 8. Honzíková, J. (2015). Psychomotorické dovednosti jako součást polytechnické výchovy. In: Trends in Education. Information Technologies and Technical Education. 1/2015, vol. 8. s. 132 - 136.
 9. Chibuzor, A. N. (2014). Enhancing Creativity in Entrepreneurship trough Home Economies Education in Nigeria. In: American International Journal of Contemporary Research. Vol. 4., No. 6. pp. 104 - 107. Center for Promoting Ideas, USA.
 10. Kahuda, F. (1951). Za rozvíjení polytechnického vzdělávání. In: Teorie a dějiny pedagogiky. Praha.
 11. Kolektiv autorů. (2006). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
 12. Kolektiv autorů. (1978). Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Praha: SPN.
 13. Marx, K. (1913). Kapitál. Praha: Svazek první.
 14. Mareš, J.,Průcha, J. &Walterová, E. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.
 15. Mojžíšek, L. (1962). K otázce pojetí fyzické práce žáků v předsocialistické a socialistické škole. Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university.
 16. Mwangi, M. P.& Serem, T.D.K. (2013). Basic education from early childhood: Impacts of free primary education and subsidized secondary education on public ECDE centers in Nyahururu District, Kenya. In: International Journal of Educational Administration and Policy Studies. Vol.5(6), pp. 110-115.
 17. Parkinson, E. (2001). Teacher Knowledge and Understanding of Design and Technology for Children in the 3-11 Age Group: A Study Focusing on Aspects of Structures. In Journal of Technology Education. Vol. 13, N. 1. [cit. 2015-06-12]
 18. MŠMT. (2015). Vyhlášení dotačního programu. Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách. Dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-polytechnicke-vychovy-v
 19. Provázková Stolinská, D. (Eds.). (2015). Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Olomouc. UPOL.
 20. Roučová, E. (2015). Jak vnímají vybrané technické a didaktické pojmy učitelky mateřských škol. In: Journal of technology and information education. Vol. 7. N. 2.
 21. Svobodová a kol. (2010) Vzdělávání v mateřské škole. Praha: Portál.
 22. Stoffa, J. (2000). Terminológia v technickej výchove. Olomouc: UPOL.
 23. Wardle, F. (2008). The Role of Technology in Early Chilhood Programs. In: The Professional Resource for Teachers and Parents. Dostupné http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=302