JTIE 2016, 8(2):53-66 | 10.5507/jtie.2016.010

CONTRIBUTION OF THE INFORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION OF BASIC SCHOOL PUPILS

Pavlína ČÁSTKOVÁ, Jiří KROPÁČ, Jitka PLISCHKE
Univerzita Palackého v Olomouci

The article deals with the issue of the informal and non-formal education in the context of technical education at basic school. In the theoretical part, the authors synthesize educational theories and theories of field didactics with the ways of their application and approaches important for a good cooperation in the union of formal, non-formal and informal education, while its content is technology and technical activities. As a follow-up to the theoretical basis, the aim of the article is to present results of the research and to call attention to the contribution of the informal and non-formal education to the technical education of basic school pupils.

Keywords: formal, non-formal, informal education, technical education, basic school, content of technical education

Received: March 23, 2016; Accepted: April 21, 2016; Prepublished online: April 21, 2016; Published: October 27, 2016

Download citation

References

 1. Binder, M. (2010). Handeln als Inhalt des Technikunterricht. In Inhalte zeitgemäßen Technikunterrichts Strukturierung und Präzisierung:12. Tagung der DGTB in Potsdam vom 23. - 24. September 2010. DGTB Deutsche Gesellschaft für Technische Bildung e.V. (Hrsg.), p. 31-42. Dostupné na: http://www.dgtb.de/uploads/media/Tagungsband_PM-2010.pdf
 2. Binder, M. (2012). Technisches Handeln: Eine Studie zu einem grundlegenden Begriff Technischer Bildung: Ergebnisse der Vorstudie. Weingarten: Pädagogische Hochschule Weingarten.
 3. Blížkovský, B. (1996). Úvod do systémové metodologie. In Maňák, j. (ed.) Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: TEMPUS, s. 18-25.
 4. Čáp, J. & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 5. Částková, P., Havelka, M. a Kropáč, J. (2015). Pedagogical objectivism and subjectivism in the concept of the instruction of the general technical subjects from the perspective of students of teaching. Procedia - Social and Behavioral Sciences. (CYICER 2015 - in progress).
 6. Fischer, M., Huber, K., Mann, E. & Rӧben, P. (2014). Informelles Lernen und dessen Anerkennung aus der Lernenden-perspektive - Ergebnisse eines Projekts zur Anerkennung informell erworbener Kompetenzen in Baden-Württemberg. In: bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Ausgabe 26, s. 1-21. Dostupné na: http://www.bwpat.de/ausgabe26/fischer_etal_bwpat26.pdf
 7. Grecmanová H., Urbanovská, E. & Novotný, P. (2000). Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: HANEX.
 8. Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.
 9. Jura, H. (1995). "Alltagstechnik" - immanenter Bestandteil des Werkunterrichts. Arbeit und Technik in der Schule, 6, Heft 12, p. 408 - 410.
 10. Kompetenzbereiche für das Fach Technik. Dostupné na: https://www.vdi.de/bildung/fuer-den-mittleren-schulabschluss/kompetenzbereiche-technik/
 11. Kropáč, J. & Chráska, M. (2004). Výchova v obecně technických předmětech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 12. Lerner, I. J. (1986). Didaktické základy metod výuky. Praha: Stát. pedag. nakl.
 13. Lӧhr, J. P. (2012). Technikfolgenabschätzung im Technikunterricht. Technik im Unterricht, Jg. 37, Nr. 143, p. 18-22.
 14. Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.
 15. Mette, D. (2010). Typische Betrachtungsweisen von Technik als Inhaltselement technischer Bildung. In Inhalte zeitgemäßen Technikunterrichts Strukturierung und Präzisierung:12. Tagung der DGTB in Potsdam vom 23. - 24. September 2010. DGTB Deutsche Gesellschaft für Technische Bildung e.V. (Hrsg.), p. 73-83. Dostupné na: http://www.dgtb.de/uploads/media/Tagungsband_PM-2010.pdf, dále také prezentace na http://www.dgtb.de/tagungen/tagung-potsdam-2010/
 16. Nakonečný, M. (1995). Lexikon psychologie. Praha: Vodnář.
 17. Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.
 18. Rabušicová, M. & Rabušic, L. (2014). O informálním učení v České republice. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné na http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwjDqtaWs5HGAhWG0xQKHQS8AOQ&url=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2Fwupv%2Fhome%2FDocuments%2Fmpsv-projekt-prezentace%2FO%2520informalnim%2520uceni%2520v%2520Ceske%2520republice.pdf&ei=t5x-VYPzOIanU4T4gqAO&usg=AFQjCNFukGDLRh5OXy6b_SZYqVUEB6Q4iA
 19. Roučová, E. (2003). Didaktika technických prací na primární škole. České Budějovice: PdF JČU.
 20. Schlagenhauf, W. (2015). Alltagstechnik als Gegenstand des Technikunterrichts. Technik im Unterricht, Jg. 40, Nr. 158, p. 5-11.
 21. Standards for Technological Literacy. Dostupné na: http://www.iteea.org/File.aspx?id=67767&v=691d2353
 22. Stemmann, J. & Lang, M. (2014). Theoretische Konzeption einer allgemeinen technischen Problemlösefähigkeit und Möglichkeiten ihrer Diagnose. Journal of Technical Education.. Jg. 2, Heft 1, p. 80-101. Dostupné na http://www.journal-of-technical-education.de/index.php/joted/issue/view/3
 23. Stoffa, J. & Procházková, I. (1997). Používateľské pojatie technickej výchovy v rámci systému všeobecného vzdelávania. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, p. 111-114.
 24. Stoffa, J. (1997). Pojem technosféra v terminologickom systéme vedného odboru technická výchova. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, p. 200 - 203.
 25. Škára, I. (1996). Technika a základní všeobecné vzdělání. Brno: Masarykova univerzita.
 26. Škoda J. & P. Doulík. (2009). Dětská pojetí" teoretická východiska a metodologické aspekty. In Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido, p. 117-143.
 27. Štech, S. (2009). Zřetel k učivu a problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, roč. 59, č. 2, p. 105-115.