JTIE 2016, 8(1):50-59 | 10.5507/jtie.2016.001

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF TEACHING ELECTRICAL ENGINEERING AT THE BASIC SCHOOL

Čestmír SERAFÍN
Univerzita Palackého v Olomouci

The post notes the analysis of the possibilities of education in electrical engineering or electronics in the elementary school. In the paper is analysed the current status of curricular documents applicable to the education system in the Czech republic and following the technical preparation of students for the choice of his profession. Particular emphasis is placed upon the necessity and the need for technical knowledge and skills for the normal life of man in society.

Keywords: education; curriculum; technical education; the framework educational program; the person and the world of work; electrical engineering

Received: November 15, 2015; Accepted: January 5, 2016; Prepublished online: January 5, 2016; Published: April 8, 2016

Download citation

References

  1. Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. [online]. 2009 [cit. 2015-10-10]. Dostupné z http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovna-koncepci/bilakniha/av_evaluace_bk.pdf
  2. Dostál, J. (2008) Elektrotechnické stavebnice (teorie a výsledky výzkumu). Olomouc: Votobia, 74 s.
  3. Dostál, J. (2015) Inquiry-based instruction: concept, essence, importance and contribution. First English edition. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 149 s.
  4. Havelka, M. (2010). Dílčí posouzení stavu realizace výuky vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na základních školách na základě analýzy školních vzdělávacích programů. Journal of Technology and Information Education, 2010, vol. 2, s. 33-39. Go to original source...
  5. Janda, O. (2009) Absence techniky a technické výchovy v učebních plánech pro základní vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, s. 77 - 83.
  6. Lukáčová. D. (2014) Technické vzdelávanie - súčasť všeobecného vzdelávania na slovensku. Jurnal of Technology and Information Education 2014, Vol. 6, 8 s.
  7. RVP (2013) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. MŠMT [cit. 2015-10-10]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-vcr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy
  8. Stoffa, J. (1997) Pojem technosféra v terminologickom systéme vedného odboru technická výchova. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 200 - 203.
  9. NÚV (2004-2012) Vazby vzdělávání a trhu práce. Obsahová analýza závěrečných zpráv z výběrových šetření realizovaných v období 2004 - 2012 [online]. NÚV [cit. 2015-11- 11]. 42 s. Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/Studie_vyberova_setreni_NUV_FIN.pdf