JTIE 2016, 8(1):5-16 | 10.5507/jtie.2016.003

DIDACTICS OF TECHNICAL SUBJECTS AT SECONDARY SCHOOLS - DEVELOPMENT, STATE AND PROSPECTS

Pavel PECINA, Petr SLÁDEK
Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Brno

The intention of the present review study is to outline the origin and historical development of didactics of technical subjects at secondary schools, further and analyze the current situation and suggest the possibility of its further development. Given the scope of the issue, attention is focused on key moments that characterize the main trends of didactics with emphasis on the importance of research and development activities in this area. Presented are selected research findings on the issue of teaching methods and technical creativity of students in vocational technical subjects in secondary schools.

Keywords: Subject didactics, didactics of technical subjects, engineering education, historical development of didactics of technical subjects, current status, scientific research in the didactics of technical subjects

Received: January 12, 2016; Accepted: January 12, 2016; Prepublished online: January 12, 2016; Published: April 8, 2016

Download citation

References

 1. Amabile, T. M. (1989). Growing up creative: Nurturing a lifetime of kreativity. New York, Crown. In: Lokšová, I., Lokša J. Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003.
 2. Bajtoš, J., & Pavelka, J. (1999). Základy didaktiky technickej výroby. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita.
 3. Čadílek, M., & Loveček, A. (2005). Didaktika odborných předmětů. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
 4. Děcký, J. (2013). Pedagogická praxe 1. Brno: PdF MU.
 5. Drahovzal, J., Kilián, O., & Kohoutek, R. (1997) Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido.
 6. Friedmann, Z. (1993). Didaktika technické výchovy, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 50 s.
 7. Friedmann, Z., Pecina, P. (2013). Didaktika odborných předmětů technického charakteru. Brno: PdF MU.
 8. Hrabalová, E. (2011). Problematika využití komplexních metod ve výuce odborných předmětů. Diplomová práce, Brno: MU. Vedoucí práce Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
 9. Kilián, O. (2008). Základní otázky oborových didaktik. In" Podpora rozvoje oborových a předmětových didaktik v odborném vzdělávání." Praha: NUOV. s. 9- 18.
 10. Kropáč, J., Kubíček, Z., & Hajda, V. (1996). Didaktika technických předmětů vybrané kapitoly. Olomouc: UP.
 11. Kropáč, J. (Eds.). Vybrané kapitoly z didaktiky technických předmětů. Olomouc: UP. 2004.
 12. Linkeschová, D. (2012). Úvod do moderní inženýrské pedagogiky. Brno: MU.
 13. Melezinek, A. (1994). Inženýrská pedagogika. Praha: ediční středisko ČVUT.
 14. Mošna, F.(1992). Didaktika technické výchovy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 297 s.
 15. Mošna, F., & Rádl, Z. (1996) Problémové vyučování a učení v odborném školství. Praha: Pedagogická fakulta UK.
 16. Meyer, H. (2000). Unterrichtsmethoden I, II. Frankfurt am Main: Cornelsen Verlag Scriptor.
 17. Nezvalová, N. (2011). Didaktika fyziky v České republice: trendy, výzvy a perspektivy. In" Pedagogická orientace", roč. 21, č. 2, s. 171 - 192.
 18. Novotný, J., & Zukerstein, J. (2007). Rozvoj technicky orientované tvořivosti pomocí projektových metod. In: XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany.
 19. Ouroda, K. (2013). Inženýrská pedagogika. Nové Město nad Metují: KNOPP.
 20. Průcha, J. (1978). Teoretická východiska a zásady tvorby základních pedagogických dokumentů. Praha: Výzkumný ústav odborného školství.
 21. Pecina, P. (2012). Didaktika praktického vyučování pro technické obory - 1. díl
 22. Výuková opora. Brno: PdF MU.
 23. Pecina, P., & Sládek, P. (2013). Pojetí a struktura didaktiky technických odborných předmětů pro střední odborné školy. In. Břehovský, J., Novotný, J. Zukerstein, J. Strategie technického vzdělávání v reflexi doby 2013. 1. Vyd. Ústí nad Labem :UJEP v Ústí nad Labem. s. 131 - 141, 10 s.
 24. Pecina, P. (2013). Projektování a příprava výuky v odborném technickém vzdělávání na středních školách. Brno: PdF MU.
 25. Pecina, P. (2014). Didaktika odborných předmětů (úvod do oborových didaktik, didaktika odborných předmětů) pro magisterské studium učitelství odborných předmětů. Výuková opora. Brno: PdF MU.
 26. Pecina, P., & Svoboda, I. (2015). Aspekty učení v didaktice odborných předmětů a praktického vyučování v kontextu výukových metod. In. Lifelong Learning - Celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova univerzita v Brně, roč. 5/2015, č. 2, s. 172-200.
 27. Píšová, M. (2011). Didaktika cizích jazyků: otázky identity In" Pedagogická orientace", roč. 21, č. 2, s. 142 - 155.
 28. Scigiel, M. (1986). Didaktika technické výchovy. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.
 29. Souček, P. (2015). Problematika využívání aktivizujících metod ve výuce odborných předmětů v oboru podlahář. Diplomová práce. Brno: MU. Vedoucí práce Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
 30. Stuchlíková, I., & Janík, T. (Eds.) (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: MU. Go to original source...
 31. Trna, J. (2005). Nastává éra mezioborových didaktik? Pedagogická orientace, Brno: Konvoj, roč. 2005, č. 1, s. 89-97.
 32. Tučková, R. (2011). Rozvoj tvořivosti žáků ve výuce odborných předmětů. Diplomová práce. Brno: MU. Vedoucí práce Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
 33. Turek, I. (1990) Didaktika technických predmetov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladaťelstvo.
 34. Kolektiv autorů (2001). Technická tvořivost a výuka pracovních činností ve školách: sborník příspěvků z odborného semináře. Brno: CERM.
 35. Vlášek, K. (1976). Systémy odborného výcviku. Praha: Výzkumný ústav odborného školství.
 36. Vlášek, K., & Průcha, J. (1978). Obecný model průběhu osvojování pracovních činností v odborném výcviku. Praha: Výzkumný ústav odborného školství.
 37. Wassserburger, J. (2010). Aktivizující výukové metody v ekonomických a odborných předmětech stavebních oborů. Diplomová práce. Brno: MU. Vedoucí práce Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
 38. Stálá pracovní skupina AK pro oborové didaktiky. (2015). Retrieved from: http://www.akreditacnikomise.cz/cs/oborove-didaktiky.html
 39. JTIE - Journal of Technology and Information Education. (2015). Retrieved from: http://jtie.upol.cz/
 40. Národní ústav vzdělávání. (2015). Retrieved from: http://www.nuv.cz/
 41. Učitelské noviny. (2015). Retrieved from: http://www.ucitelskenoviny.cz
 42. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. (2015). Retrieved from: www.ped.muni.cz