JTIE 2014, 6(2):79-84 | 10.5507/jtie.2014.021

DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCIES OF PUPILS TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION

Jana JUHÁSOVÁ
Katedra technickej a informačnej technológie, Pedagogická fakulta UKF Nitra, Dražovská cesta 4, Nitra

The aim of this paper is to point out the possibility of the development of key competencies in the teaching of technical vocational education. By development of key competencies we contribute to lifelong learning, the process of constant change and the amount of the further development in our society.

Keywords: key competencies, students, teaching method

Published: August 1, 2014

Download citation

References

  1. ALBERT, A. 2002. Rozvoj kvality v škole. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2002. ISBN 80-8052-166-2.
  2. BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejích rozvíjení. Praha : Portál, 2001. s. 376. ISBN 80-7178-479-6.
  3. CHRÁSKA, M.: Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4
  4. ORBÁNOVÁ, D.: Didaktika podnikovej ekonomiky. Bratislava: Ekonóm, 2005
  5. MILÉNIUM: Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov. MŠ Bratislava: IRIS, 2002. ISBN 80-89018-36-X.Education Policy Analysis: Edition. Paris: OECD, 2001.