JTIE 2011, 3(1):59-63 | 10.5507/jtie.2011.012

DYNAMIC GEOMETRY SYSTEMS (DGS) - SOFTWARE SUPPORT FOR EDUCATION

Katarína ŽILKOVÁ
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 59, 813 34, Bratislava, SR

The paper presents the characteristics of the most widely used software products with the common name "dynamic geometric systems" in Slovakia, which are designed to teach plane geometry in elementary and secondary schools, and colleges that prepare teachers of mathematics too. Attention is given to three programs: Cabri Geometry, Compass and Ruler and GeoGebra. The aim is to give some parameters in comparison of nominated programs that are crucial in selecting of the environment for a particular mathematical task and its implementation.

Keywords: Animations, Cabri Geometry, Compass and Ruler, Dynamic, GeoGebra, Geometry, Interactivity, Constructions, Math Education

Published: April 1, 2011

Download citation

References

 1. ARNOLD, S. Dynamic integration of CAS and DGS: what does this mean? In: Conference Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education. Abstract, 2009, p. 5. [http://www.risc.unilinz.ac.at/about/conferences/cadgme2009/CADGME-2009-Abstracts.pdf]
 2. DOSTÁL, J. Multimediální, hypertextové a hypermediální učební pomucky - trend soudobého vzdelávání. In: Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Palacky University, Vo JTIE - 2009 Volume 1; Issue 2, p. 33-39. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (on-line).
 3. FEST, A.: Creating interactive User Feedback in DGS using the Scripting Interface of Cinderella. Conference Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education. Abstract, 2009, p. 7/8. [http://www.risc.unilinz.ac.at/about/conferences/cadgme2009/CADGME-2009-Abstracts.pdf]
 4. HANZEL, P.: Elektronické dynamické systémy aplikované v euklidovskej rovine. In: DIDZA 2009. Žilina: FPV ŽU, 2009, p. 19-28. ISBN 978-80-554-0049-5.
 5. HANZEL, P. - MAJOVSKÁ, R. Perspektívne smery vo vyučovaní dynamickej geometrie. In: Matematika z pohľadu primárneho vzdelávania = Mathematics from Primary Education. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. 250 s. ISBN 978-80-8083-742-6. s. 63-69.
 6. HÍC, P. - POKORNÝ, M. E-learning vo vyučovaní matematiky. In: Acta Mathematica 8. Nitra: Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, p. 113-118, 2005. ISBN 80-8050-896-8.
 7. HOHENWARTER, M. - JARVIS, D. - LAVICZA, ZS. Linking Geometry, Algebra, and Mathematics Teachers: GeoGebra Software and the Establishment of the International GeoGebra Institute. In: The International Journal for Technology in Mathematics Education. Plymouth: The University of Plymouth, 2009, Volume 16, Number 2, p. 83-87. ISSN 17442710.
 8. HOHENWARTER, M. - FUCHS, K. Combination of dynamic geometry, algebra and calculus in the software systém GeoGebra. Dostupné na http://www.geogebra.org/publications/pecs_2004.pdf
 9. KORTENKAMP, U. Intergeo Interoperable Interactive Geometry for Europe. Working Group in the Frame of CADGME 2009. [http://www.risc.unilinz.ac.at/about/conferences/cadgme2009/CADGME-2009-Abstracts.pdf]
 10. LUKÁČ, S. a kol. Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete MATEMATIKA pre stredné školy. Košice: pre UIPŠ elfa, s.r.o. 295 s. ISBN 978-80-8086-149-0
 11. LUKÁČ, S. - ENGEL, R. Aktívne osvojovanie matematických poznatkov pomocou interaktívanych učebných materiálov. In: Matematika-Fyzika-Informatika. Praha: Prometheus, 2009. p. 488-498. ISSN - 12101761.
 12. MARCINEK, T. So you think you can find the midpoint? In: Proceedings of the conference "Mathematics from Primery Education View". Banská Bystrica: UMB 2009, p. 130-134. ISBN 978-80-8083-742-6.
 13. MARCINEK, T. Simple Constructions and Explorations in Java. Dostupné na http://www.marcinek.sk/cmich/java/index.html
 14. PARTOVÁ, E.: Elektronická učebnica didaktiky elementárnej matematiky. 2009. [http://www.delmat.fedu.uniba.sk]
 15. SEMANIŠINOVÁ, I. a kol. Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete MATEMATIKA pre základné školy. Košice: pre UIPŠ elfa, s.r.o. 313 s. ISBN 978-808086-158-2
 16. VALLO, D. - ZÁHORSKÁ, J. Geometrické programy - prehľad a porovnanie. In: Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní. Nitra. FEM SPU, 2009, p. 151-156. ISBN 978-80-552-0197-9.
 17. VANÍČEK, J.: Počítačové kongnitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. 212 s. ISBN 978-80-7290-394-8.
 18. ŽILKOVÁ, K. WebMatika.sk (Školská matematika v prostredí IKT). Dostupné na http://www.webmatika.sk
 19. ŽILKOVÁ, K. C.a.R. zadania - metóda internetových konštrukčných úloh (cvičení). In: DIDZA 5 - zborník príspevkov z 5. žilinskej didaktickej konferencie. Žilina: FPV ŽU, 2008. ISBN 978-80-8070-863-4
 20. ŽILKOVÁ, K.: Virtuálne pravítko a kružidlo na webových stránkach. In: Acta Mathematica XI. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, str. 255-59. ISBN 978-80-8094396-7
 21. http://zirkel.sourceforge.net/
 22. http://www.geogebra.org/cms/
 23. http://www.cabri.com/
 24. www.webmatika.sk