JTIE 2011, 3(1):42-48 | 10.5507/jtie.2011.008

SELF-AWARENESS AND SELF-PRESENTATION PUPIL IN CONNECTION WITH ITS DECISION MAKING CAREER

Jiří KROPÁČ, Anna ZUBATÁ, Jitka PLISCHKE
Katedra technické a informační výchovy Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

General educational programs, which are implemented today in the educational practice of schools, require students´ preparation to find their place in the world of work. The article focuses on selected context of the students´ preparation for career decision, especially on connections between the self-knowledge and self-presentation of students, namely which are based on the findings of student's opinions on the preparation in secondary schools using a questionnaire.

Keywords: self-awareness, self-presentation, general educational program (World of work)

Published: April 1, 2011

Download citation

References

 1. HLAĎO, P. Volba další vzdělávací dráhy žáků základních škol v kontextu rodiny: disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, 2009. 230 s. Školitel doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.
 2. KIROVOVÁ, I. Absolventi, požadavky organizací a systém vzdělávání. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Díl II. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. ISBN 978-80-86973-45-6.
 3. KRNINSKÁ, R. Celoživotní učení vedoucí k sladění pracovního a osobního života a vliv kulturních přístupů. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Díl II. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007. ISBN 978-80-86973-45-6.
 4. Projekt "Kompetence pro trh práce" [online] Praha, [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.mamenato.cz/www/index.php>
 5. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online] Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>.
 6. STRÁDAL, J. Praktické činnosti pro 6.-9. ročník základních škol: Člověk a svět práce: Příprava na volbu povolání. Praha: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-778-2.
 7. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online] Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2009/12/RVPG-200707_final.pdf>. ISBN 978-80-87000-11-3.
 8. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství [online] Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2007. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: <http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%202341M01%20Strojirenstvi.pdf>
 9. ČÁP, J. a MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
 10. KOSMÁKOVÁ, K. Rozvoj sebepoznání žáků v rámci tematického okruhu Svět práce na základní škole. Diplomová práce (Vedoucí práce: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.). [online] Brno: Filozofická fakulta MU, 2009. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/259972/ff_m/>
 11. GABRIELOVÁ, J. a GAMBA, R. Poradenská komunikace. Interní materiál zpracovaný pro řešení projektu OPVK "KARIPO".
 12. FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
 13. HARTL, P. a HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
 14. STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.