JTIE 2011, 3(1):5-10 | 10.5507/jtie.2011.001

DECISIVE FACTORS IN CHOICE OF TECHNICAL EDUCATION AND PUPILS' PERCEPTION OF TECHNICAL STUDY FIELDS

Petr HLAĎO1, Jiří BALCAR2
1 Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, 613 00, Brno, ČR
2 RPIC-ViP s. r. o., Výstavní 2224/8, 709 01, Ostrava, ČR

Statistics have been showing a long-term lack of pupils' interest in technical fields of study and secondary schools. Lower-secondary schools have to respond to this situation. Surveys conducted in the Czech environment show that the lack of interest stems not only from individual preferences of students but also from unfavourable image of technical study fields and insufficient or distorted information. The prime objective of this article is to present up-to-date information about primary career choice of pupils, specifically, how pupils perceive technical study fields, which factors influence the choice of these fields, the extent of their autonomy in the decesion-making process and make the educational work of teachers more effective in order to motivate school leavers to technical education.

Keywords: career choice, secondary school choice, career decision-making, secondary school, study field, technical education

Published: April 1, 2011

Download citation

References

 1. Akční plán podpory odborného vzdělávání. Praha : MŠMT, 2008. 131 s.
 2. BALCAR, J., HAVLENA, J., HLAĎO, P. Zvolil jsem si techniku. Proč? Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-7375-4846. Dostupný z WWW: <http://resa.rza.cz/www/file.php?id=79>.
 3. BURDOVÁ, J., PATEROVÁ, P. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v zemědělské sféře. Praha : NÚOV, 2009. 27 s.
 4. DOSTÁL, J. Výchova k volbě povolání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2008, s. 50-53. ISBN 978-80-7220-311-6.
 5. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory: výzkumná zpráva [online]. c2009, poslední revize 18. 8. 2009 [cit. 2011-0105]. Dostupný z WWW: <http://ipn.msmt.cz/data/uploads/portal/Duvody_nezajmu_zaku_o _PTO.pdf>.
 6. FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků. In STŘELEC, S. (ed.). Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 165-177. ISBN 80-210-3687-7.
 7. GIANNANTONIO, C. M., HURLEYHANSON, A. E. Applying Image Norms Across Super's Career Development Stages. Career Development Quarterly, 2006, Vol. 54, No. 4, pp. 318-330. ISSN 0889-4019. Go to original source...
 8. GINZBERG, E., et al. Occupational Choice : An Approach to a General Theory. New York : Columbia University Press, 1951. 271 p. ISBN 978-0-2310-1846-3.
 9. HLAĎO, P. Volba další vzdělávací dráhy žáků základních škol v kontextu rodiny: disertační práce. Brno : MU, Pedagogická fakulta, 2009. 230 l.
 10. HLAĎO, P. Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního vzdělávání. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 3, s. 66-81. ISSN 1211-4669.
 11. HOLEŠOVSKÝ, F. Technické vzdělání jako služba společnosti. Technický týdeník, 2009, roč. 59, č. 14. ISSN 0040-1064.
 12. JEPSEN, D. A., DICKSON, G. L. Continuity of Life-Span Career Development. Career Development Quarterly. 2003, Vol. 51, No. 3, pp. 217-233. ISSN 0889-4019. Go to original source...
 13. JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha : VÚP, 2005. ISBN 80-87000-02-1.
 14. KATRŇÁK, T. Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. 190 s. ISBN 80-86429-29-6.
 15. KŘÍŽOVÁ, E., et al. (2008). Přechod absolventů maturitních oborů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce. Praha : NÚOV, 2008. 32 s.
 16. MEZERA, A. Pro jaké povolání se hodím? Praha : Computer Press, 2002. 178 s. ISBN 80-7226-651-9.
 17. SMETÁČKOVÁ, I. (ed.). Genderové aspekty přechodu žáků a žákyň mezi vzdělávacími stupni. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2005. 233 s.
 18. TRHLÍKOVÁ, J., ELIÁŠOVÁ, I. Volba střední školy a kariérové poradenství. In WALTEROVÁ, E., GREGER, D., et al. Přechod žáků a žákyň ze základní na střední školu: pohledy z výzkumů. Brno : Paido, 2009, s. 23-47. ISBN 978-80-7315-179-9.
 19. TRHLÍKOVÁ, J., VOJTĚCH, J., ÚLOVCOVÁ, H. Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce. Praha : NÚOV, 2008. 38 s.
 20. Vzdělávací program Základní škola. Praha : Fortuna, 1998. 336 s. ISBN 80-7168-595X.
 21. WALTEROVÁ, E., GREGER, D., et al. Přechod žáků a žákyň ze základní na střední školu: pohledy z výzkumů. Brno : Paido, 2009. 107 s. ISBN 978-80-7315-179-9.