JTIE 2010, 2(1):62-67 | 10.5507/jtie.2010.011

SCIENCE EDUCATION'S DIDACTIC TEST OF THE THEME TECHNIQUE AND TECHNICAL DISCOVERIES

Ivana KRUPOVÁ
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Kláštorská 38, 054 01 Levoča, SR

In the article we present suggesting Science education's didactic test of theme Technique and technic discoveries which is not focused on investigating of capacity of acquired knowledge but on investigating of level of scientific literacy. Solving of didactic test's tasks require deeper conceptual understanding and abilities of using knowledge on solving problem tasks from real life pupils.

Keywords: didactic test, Science education, Technique and technical discoveries, primary education

Published: April 1, 2010

Download citation

References

  1. BERNÁTOVÁ, R. Didaktický test na 1. stupni základnej školy. Prešov : Rokus, 2003. ISBN 80-89055-25-7.
  2. CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-85931-68-0.
  3. KRUPOVÁ, I. Uplatňovanie experimentálnej metódy v prírodovednom vzdelávaní na 1. stupni ZŠ. Dizertačná práca. B. Bystrica : PF UMB, 2008.
  4. LAPITKA, M. Tvorba a použitie didaktických testov. Bratisava : Štátny pedagogický ústav, 1996. ISBN 80-85756-28-5
  5. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X
  6. MELICHERČÍKOVÁ, D., MELICHERČÍK, M. Analýza výučby prírodovedy na 1. stupni ZŠ. In: Vysokoškolská príprava učiteľov. 2. časť. Banská Bystrica : PdF UMB, 1996. s. 365-371. ISBN 80-8055-020-4.
  7. NIEMIERKO, B. Taksonomia celów wychowania. In: Kwartalnik pedagogiczny, 1979, roč. 24, č. 2, s. 67-78.
  8. Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 - Primárne vzdelávanie. [online]. 30.06.2008. Dostupné na Internete: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319