JTIE 2010, 2(1):39-43 | 10.5507/jtie.2010.007

DYNAMIC INFORMATION SYSTEMS TO MANAGE DATA SCHOOLS

Jan LAVRINČÍK
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

The article deals with the significance dynamic systems for data management of school with alignment university school for foreign visit. It explains which parts consist of database software; the selection of programming language from the point of view compatibility, development, and future extended are emphasized. The paper describes development, control, possibilities improve, and practical application program: System of records foreign visit. It information with hierarchy structure authorized process. The article is supplement about flow diagram.

Keywords: Erasmus, Free mover, information system, Mobility, foreign visit, school information systém

Published: April 1, 2010

Download citation

References

  1. DOSTÁL, J. Školní informační systémy. In Infotech 2007 - moderní informační technologie ve vzdělávání. Olomouc : Votobia, 2007. s. 540 - 546. ISBN 978-807220-308-6. Dostupné na www: <http://infotech.upol.cz>.
  2. BASL, J. Informační systémy škol - specifická oblast využití managerských informačních systémů. [on-line]. 2006. [cit. 2010-10-03]- URL : < http://www.ikaros.cz/informacni-systemyskol - specificka-oblast-vyuzitimanazerskych-informacnich-systemu>.
  3. DOSTÁL, J. Školní informační systémy v praxi. In IKT v technickom vzdelávaní. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 33 - 38. ISBN 978-80-8083-529-3.
  4. DOSTÁL, J. Výukový software a počítačové hry - nástroje moderního vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009. Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 1, s. 24 - 28. ISSN 1803-537X.
  5. DOSTÁL, J. Multimédia, hypertextové a hypermediální učební pomůcky - trend soudobého vzdělávání. Journal of Technology and Information Education. 2009. Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 2, s. 18 - 23. ISSN 1803-537X.
  6. KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. 1. vyd. Olomouc : VUP, 2002. 336 s. ISBN 80-244-0472-9.
  7. LAVRINČÍK, J., KLEMENT, M. Systém evidence zahraničních pobytů. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc : Votobia, 2009, s. 318 - 322. ISBN 978-80-7220-316-1.