JTIE 2010, 2(1):33-38 | 10.5507/jtie.2010.006

MODELLING AS AN IMPORTANT PART OF EDUCATION

Libuša RÉVÉSZOVÁ
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 32, 040 01, Košice, Slovenská republika

In the article there is described application of new trends in the field of modelling in academic education - object oriented methods of modelling information systems and business processes, analysis of user requirements and supporting of students creativity using a project method.

Keywords: education, modelling, information system, business process

Published: April 1, 2010

Download citation

References

 1. EARL, M.: Are CIOs Obsolete?, In: Harvard Business Review, Vol 78:2, 2000.
 2. GÁLA, L. - POUR, J. - TOMAN, P.: Podniková informatika, Grada Publishing, a.s., Praha 2006, ISBN 80-247-1278-4
 3. HROMKOVIČ, J.: Informatika a všeobecné vzdelanie, in Obzory matematiky, fyziky a Informatiky 4/2001, s. 14-22 ISSN 1335-4981
 4. HUDÁKOVÁ, D. - PAĽOVÁ, D.: Spracovanie informácií pomocou nástrojov IKT, EkF TU Košice, 2009, ISBN 978-80-553-0294-2
 5. International Standards Organization (ISO): ISO 18629 series: Process Specification Language www.iso.org online2010
 6. KALAŠ, I. a kol.: Informatika pre stredné školy, SPN, ISBN 80-08-01518-7
 7. KELEMEN, J. a kol.: Pozvanie do znalostnej spoločnosti, IURA Edition, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-8078-149-1
 8. KRÁL, J.: Informační systémy, Science, Veletiny, 1998, ISBN 80-86083-00-4
 9. KUNEŠ, J. - VAVROCH, O. - FRANTA, V.: Základy modelování, SNTL Praha 1989, ISBN 80-03-00147-1
 10. OMG: Business Process Modelling Notation Specification www.omg.org, online 2010
 11. OMG: Unified Modelling Language, Superstructure v 2.1.1, www.omg.org, online 2010
 12. RÉVÉSZOVÁ, L. - PAĽOVÁ, D: Základy modelovania podnikových procesov, EkF Technická univerzita Košice, 2009, ISBN 97880-553-0174-7
 13. RUMBAUGH, J.E. - BLAHA, M. PREMELANI, W.J. - EDDY, F. - LORENSEN, W.: Object-Oriented Modelling and Design, Prentice-Hall International, 1991
 14. SCHEER, A.W.: ARIS - Business Process Frameworks, 2nd Edition, Berlin, 1998 Go to original source...
 15. SPUR, G. - MERTINS, K. - JOCHEM, R. - WARNECKE, H. J.: Integrierte Unternehmensmodellierung Beuth Verlag GmbH 1993
 16. ŠVECOVÁ, V.: Základy pedagogiky, TU Košice, KIP, 2000, ISBN 80-7099-483-5
 17. TUREK, I.: Didaktika technických predmetov, SPN Bratislava,1999 ISBN80-0800587-4