JTIE 2010, 2(1):19-23 | 10.5507/jtie.2010.003

E-LEARNING AND ITS APPLICATION TO PdF UP OLOMOUC

Milan KLEMENT, Jiří DOSTÁL
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

The present article presents some aspects of the use of e-Learning in the combined forms of study at the Faculty of Palacky University in Olomouc. Describes the long-term development in this area and shows how vital it may have an e-Learning in increasing the efficiency of learning process. Individual outcomes are the result of long-term data collection and statistical evaluation, the main technique used was analysis of data obtained from the economic, educational and management information systems UP Olomouc. Increasing the effectiveness of the learning process, while maintaining the high quality of education provided, at the time of a change in the funding of public universities, particularly important.

Keywords: distance learning, full-time studies, combined studies, e-learning, LMS

Published: April 1, 2010

Download citation

References

 1. Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání [on-line]. 19. 6. 1999. [cit. 1. 3. 2010]. Dostupné na World Wide Web .
 2. Komuniké Konference ministrů odpovědných za vysoké školství [on-line]. 19. 9. 2003. [cit. 1. 3. 2010]. Dostupné na World Wide Web < http://www.bologna.msmt.cz/files/KomunikeBerl in.pdf>.
 3. Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů - pro rok 2006 [online]. 24. 2. 2006. [cit. 1. 3. 2010]. Dostupné na World Wide Web .
 4. VINŠ, V. a kol. Akreditace jednotlivých forem studia studijních programů vysokých škol [on-line]. 19. 6. 2000. [cit. 1. 4. 2010]. Dostupné na World Wide Web .
 5. KLEMENT, M., ŠTENCL, J. Směrnice děkanky 1S/2008 - Použití distančních forem výuky v rámci PdF UP [on-line]. 28. 2. 2008. [cit. 1. 4. 2010]. Dostupné na World Wide Web .
 6. KLEMENT, M., ŠTENCL, J. Směrnice děkanky 2S/2008 - Realizace distančních forem výuky na PdF UP [on-line]. 28. 2. 2008. [cit. 1. 4. 2010]. Dostupné na World Wide Web .
 7. EGER, L., DVOŘÁKOVÁ, E. Centrum celoživotního vzdělávání. 1. vyd., Ostrava: Regionální centrum celoživotního vzdělávání VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. 70 s. ISBN 80-248-0505-7. Dostupné na World Wide Web .
 8. PRŮCHA, J, WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha, Portál 2001. 328 s. ISBN 80-7178-252-1.
 9. Wikipedie, Otevřená encyklopedie [online]. 1995, 15. 11. 2008 [cit. 1. 4. 2010]. Dostupné na World Wide Web: .
 10. LMS Unifor Live! - základní informace. [online], [cit. 1. 4. 2010]. Dostupné na World Wide Web: .
 11. Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - pro rok 2010 [on-line]. 10. 2. 2010. [cit. 7. 4. 2010]. Dostupné na World Wide Web < http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vysoke_skoly/598_2010_33_Pravidla_pro_poskytovani_prispevku_a_dotaci_VVS_SCHVALENA_10_2_10.doc>.
 12. Wikipedie, Otevřená encyklopedie - Blended learning [online]. 14. 3. 2010. [cit. 7. 4. 2010]. Dostupné na World Wide Web: .