JTIE 2010, 2(1):7-12 | 10.5507/jtie.2010.001

THE FACTORS STIMULATION ATTENTION OF STUDENT IN WEBCASTING SYSTÉM

Milan NOVÁK
Katedra informatiky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 1, 370 01, České Budějovice, ČR

The article interoduces basic separation of factors stimulating attention of students when using webcasting systems in their study. This factors and their interlacing would had be taken into account when finding of acceptable conception for personal development or buy this system and ensuing integration into learning surfaces in educational institutions.

Keywords: webcasting, education, audio, video, learning object, educational systém

Published: April 1, 2010

Download citation

References

 1. NOVÁK, Milan. Využití webcastingových systémů ve vzdělávání. [s.l.], 2007. 211 s. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické výchovy. Vedoucí dizertační práce doc. PhDr. V. Rambousek, CSc.
 2. RIEDEL, H. Základní myšlenky systémové didaktiky. In Vzdělávací kybernetika ve výuce. Dobřichovice : Kava Pech, 1994.
 3. RIEDEL, H. Voruberlegungen zur Revision des Modells der Internoperationen. In Grkg/Humankybernetik. [s.l.] : [s.n.], 1990.
 4. RIEDEL, H. Systémová úvaha o operačných objektoch. In FRANK, H., LÁNSKÝ, M., STEVER, H., RIEDEL, H., POLÁKOVÁ, E. Teoretická východiska technológie vzdělavania. Nitra, Sais [s.l.] : [s.n.], 1996.
 5. RIEDEL, H. Základní myšlenky systémové didaktiky. In Vzdělávací kybernetika ve výuce. Dobřichovice : Kava Pech, 1994.
 6. MACEK, Z. Pedagogická efektivita výukových programů. Pedagogika. 1.1.1990, roč. 40, č. 1.
 7. MAŠEK, J. Audiovizuální komunikace výukových médií. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-7082-905-2.
 8. MÜHLBACHER, H. Selektivní propagace. [s.l.] : Babtex, 1993. 288 s. ISBN 80-901444-6-2.
 9. KUBÁLEK, J. Nástin didaktiky pomůcek. Praha : SPN, 1977. RAMBOUSEK, V. Technické výukové prostředky. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. ISBN 14-703-89. PARK, O. Dynamic Visual Display in Media - Based Instruciton. In Education technology. 1.1.1994, vol. 4, no. 34.
 10. CHISHOLM, W., VANDERHEINDEN, G., JACOBS, I. Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [online]. 1999 [cit. 2006-04-03]. Dostupný z WWW: .
 11. NIELSEN, J. Usability 101 : Introduction to Usability [online]. 2003 [cit. 2005-03-04]. Dostupný z WWW: .
 12. KUNA, M. Zvuk a hudba ve filmu. Praha : Panton, 1969.
 13. STRAHL, V. Novinář před mikrofonem. Praha : Univerzita Karlova Karolinum, 1993
 14. KULKA, J. Psychologie umění. Praha : SPN, 1993.
 15. MACEK, Z. Videozáznam jako prostředek pedagogiky. Vysoká škola. 1.1.1988, roč. 37, č. 4.