JTIE 2009, 1(1):130-135 | 10.5507/jtie.2009.026

EDUCATIONAL OPTIONS IN TEACHING TECHNICAL SUBJECTS BY MEANS OF VIRTUAL MEASUREMENT SYSTEMS AND INTERNET

Miroslav GUTTEN, Daniel KORENČIAK
Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovenská republika

Lab measuring lecture through internet is one of the progressive educational methods, having a potential to be applied for any science or technical subject, e.g. physics, electrotechnics, measuring etc. It is inevitable to understand that such measuring lectures are supplementary tool for improvement of regular lectures. Lab measuring lectures over the internet are intended to make the subject more attractive as well as to unburden teacher's schedule.

Keywords: internet, device, virtual, measuring system, measurement, LabVIEW

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. GUTTEN, M., KÚDELČÍK, J., BRANDT, M.: Možnosti laboratórnych meraní cez internet, Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní - Medzinárodná konferencia DIDFYZ 2006, Račkova dolina, Zborník príspevkov, Nitra 2007, ISBN 978-80-8094-0836
  2. GUTTEN, M., KÚDELČÍK, J., ŠIMKO, M.: Meracie prístroje a systémy elektrických a neelektrických veličín, Vysokoškolské skriptá, Žilinská univerzita v Žiline v Edis, Žilina 12/2006, 115 strán, ISBN 80-8070-619-0
  3. GUTTEN, M., ŠIMKO, M., KORENČIAK, D., BRANDT, M.: Elektrické meranie v experimentálnych úlohách, Vysokoškolské skriptá, Žilinská univerzita v Žiline v Edis, Žilina 12/2006, 79 strán, ISBN 80-8070-644-1
  4. KONDELOVÁ, A., IZÁK, P., BARČÍK, R.: Využitie NI ELVIS - LabVIEW v diagnostike Elektronických systémov, In: Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení: zborník prednášok IV. medzinárodnej vedeckej a odbornej konferencie, Malá Lučivná, 2006. S. 105-108. ISBN 80-8070-545-3.
  5. http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/ 3711#toc7
  6. ŽÍDEK, J.: Grafické programování ve vývojovém prostředí LabVIEW, Výuková skripta, Ostrava,říjen 2002
  7. VOLKO, P.: Virtuálna inštrumentácia a meranie cez internet, bakalárska práca, Žilina, 2008