JTIE 2009, 1(1):92-95 | 10.5507/jtie.2009.015

THE LEVEL OF TEACHING TECHNICAL EDUCATION AT RECENT SCHOOL

Danka LUKÁČOVÁ
Katedra techniky a informačných technológií, PF UKF, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, Slovenská republika

The contribution points at the problems and level of teaching technical education in a contemporaly schol. The author introduces the results of a research that has been realized in districts of Nitra. The research was focused on the realization of contens of teaching of technical education at the second level of basic schools and eight-year grammar schools.

Keywords: the level of teaching technical education, basic schools, eight-year grammar schools

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. RIEČAN et al: Pravdepodobnosť a štatistika. Bratislava: Alfa, 1984.
  2. ŠIMKOVÁ, M.: Štatistika a matematické metódy. Bratislava: Príroda, 1985.
  3. KOMENDA, S. - KLEMENTA, J.: Analýza náhodného v pedagogickém experimentu. Praha: SPN, 1981.
  4. KUZMA, J.: Vzdelávacie štandardy v technickej výchove. In: Zborník "Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania", PF UMB, Banská Bystrica, 1998, s. 27 - 32, ISBN 80-85162-98-9.
  5. ENGEL, T. - BÁNESZ, G.: K experimentu s jednoduchými strojmi a prevodmi v 5. ročníku ZŠ. In: Zborník Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka. Nitra: PF UKF, 1997, s. 54 - 57. ISBN 80-8050-169-6.
  6. ĎURIŠ, M.: Postupy pri štandardizácii didaktických testov a ich praktická aplikácia. In: Acta universitas Matthiae Belii II, Banská Bystrica, 1999, s. 66 - 77. ISBN 80-8050-336X.
  7. SALATA, E.: Motywy doksztalcania i doskonalenia oraz samoksztalcenia nauczycieli. In: Wspólczesne problemy pedeutologii i edukacji. Radom: Institut Technologii Eksploatacji, 2007, s. 208-212. ISBN 978-837204-649-9
  8. RACZYNSKA, M.: Z badań nad wykorzystaniem wybranych form komunikacji na odległość. In: Technika-InformatykaEdukacja. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 64-67. ISBN 978-83-88845-91-8