JTIE 2009, 1(1):83-91 | 10.5507/jtie.2009.014

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF INFORMATICS AND PROGRAMMING TEACHING FROM THE STUDENTS` POINT OF VIEW

Ján ZÁHOREC, Alena HAŠKOVÁ
Ústav technológie vzdelávania, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa,, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, SK

In their paper the authors present a part of their research results, they obtained within a broader research focused on possibilities to influence students' attitudes and approaches to particular subjects, mainly the less favourite ones. On the background of the obtained results they discuss here students' interest in study informatics and programming and try to identify the reasons of students' interest or disinterest in these subjects. They try to answer the question what are currently the most powerful motivation factors for students to acquire new knowledge from these areas.

Keywords: teaching subjects, students` attitude towards partial subjects, favourite subjects, natural science subjects, physics, informatics, programming, interest in study informatics and programming, motivation factors

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. BURGEROVÁ, J. Nové technológie vo výučbe. Prešov, 2003. ISBN 80-968897-1-0
  2. NAGY, T. - KUBIATKO, M. - NAGYOVÁ, S. Postoje žiakov v spojitosti s prípravou učiteľov v problematike implementácie IKT do vyučovacieho procesu. Informatika v škole 33/34, 2008, s. 20 - 24. ISSN 1335-616X URL: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JE/cas_informatika/infor33_34%202008.pdf [cit. 12/11/2008]
  3. Správa o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v gymnáziách v SR v školskom roku 2007/2008 URL: http://sss.ssiba.sk/dokumenty/cinnosti/20072008/str0708/str0708.pdf [cit. 27/11/2008]
  4. ŠEBEŇ, V. - JAKUBOV, R. Motivácia činnosti žiakov vo vyučovaní fyzika na ZŠ. Acta Didactica 2, s. 71 - 81. Nitra, FPV UKF, 1997
  5. ZÁHOREC, J.: Elektronické výučbové prostriedky v technológii vzdelávania. Dizertačná práca. Nitra, PF UKF, 2008