JTIE 2009, 1(1):77-82 | 10.5507/jtie.2009.013

SOME ASPECTS OF STUDENTS´ INTELLECTUAL SKILLS WHEN USING EINSTRUCTIONS FOR LABORATORY PRACTICE IN ELECTRICAL TECHNOLOGY

Stanislav VRAGAŠ1, Jan KOSTELNÍK2
1 Katedra fyziky UMAT MTF STU, J. Bottu 25, 917 24 Trnava
2 Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie UIPH MTF STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava

In our article we present selected results of a pedagogical research focused on the evaluation and comparison of electronic and traditional instruction for Laboratory Practice in Electrical Technology. The article is focused mainly on students´ achievements in the final didactic test in the area of intellectual skills.

Keywords: Pedagogical experiment. E-study instructions. Intellectual skills in Electrical Technology. Final didactic test

Published: April 1, 2009

Download citation

References

 1. KOSORIN, D.- RIEDLMAJER, R.JANČUŠKA, I. Elektrotechnika. Návody na laboratórne cvičenia. 1. vyd. Bratislava: STU, 2002. 203 s. ISBN 80-227-1717-7
 2. KOSTELNÍK, J. Riadenie samostatnej práce študentov stredných a vysokých škôl. 1. vyd. Bratislava: STU, 1998. 58 s. ISBN 80-2271043-1
 3. KUBÁČKOVÁ, L. Metódy spracovania experimentálnych údajov. Bratislava: VEDA, 1990. 328 s. ISBN 80-224-0104-8
 4. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4
 5. PRŮCHA, J.- WALTEROVÁ, E.MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2001.328 s. ISBN 80-7178-579-2
 6. PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum: uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3
 7. REISENAUER, R. Metody matematické statistiky a jejich aplikace v technice. 2. rev. a dopl. vyd. Praha: SNTL, 1970. 240 s.
 8. TINÁKOVÁ, K.- TUREK, I. Skúšanie a hodnotenie žiakov. Online učebný text pre DPŠ učiteľov technických odborných predmetov na stredných školách, absolventov univerzít technického zamerania. Bratislava: STU, 2004. ISBN 80-227-2068-2 (CD ROM)
 9. TUREK, I. Inovácie v didaktike. Bratislava: M-PC, 2004. 364 s. ISBN 80-8052-188-3
 10. TUREK, I. Tvorba zrozumiteľného textu. Experimentálny učebný text. Bratislava: STU, 1997. 46 s. ISBN 80-967249-9-1
 11. TUREK, I. Základy pedagogického výskumu. 1. vyd. Prešov. KPÚ, 2002. (sprístupnené autorom na diskete)
 12. VRAGAŠ, S.- KOSTELNÍK, J. Evaluácia kvality e-učebného hypertextu z elektrotechniky expertnou metódou. In: Časopis Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU. Trnava: AlumniPress, 2007, číslo 23. ISSN 1336-1589
 13. VRAGAŠ, S. - KOSTELNÍK, J. Porovnanie kvality hypertextových e-návodov a tradičných návodov na laboratórne cvičenia z elektrotechniky. In: SCHOLA 2007. Trnava: STU, 2007. ISBN 978-80-8096-038-4. (CD ROM)
 14. VRAGAŠ, S.- KOSTELNÍK, J. Použitie hypertextových e-návodov vo vyučovaní elektrotechniky na MTF STU. In: SCHOLA 2006. Bratislava: STU, 2006. s. 450 - 454. ISBN 80-227-2389-4
 15. VRAGAŠ, S.- KOSTELNÍK, J. Využívanie e-textov k domácej príprave študentov na laboratórne cvičenia z elektrotechniky. In: Internetový časopis MTF STU v Trnave. 8. ročník - 2008 - číslo 6. ISSN 1335-9053. Dostupné na internete: http://www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2008/obsah.htm.
 16. RAGAŠ, S. Hodnotenie výučby s využitím hypertextových e-návodov z elektrotechniky študujúcimi. In: Internetový časopis MTF STU v Trnave. 7. ročník - 2007 - číslo 3. ISSN 1335-9053. Dostupné na internete: http://www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2007/3/obsah.htm.
 17. VRAGAŠ, S. Tvorba, efektívnosť a kvalita hypertextových e-návodov na laboratórne cvičenia z elektrotechniky. Dizertačná práca. Trnava: KIPP UIPH MTF STU, 2007.