JTIE 2009, 1(1):73-76 | 10.5507/jtie.2009.012

EVALUATION OF TECHNICAL TEACHING EFFECTIVITY USING TRADITIONAL TECHNOLOGY

Jana DEPEŠOVÁ1, Anna TIRPÁKOVÁ2
1 Katedra techniky a informačných technológií,, Univerzita Konštantína Filozofa, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra
2 Katedra matematiky, Univerzita Konštantína, Filozofa, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

The aim of this article is to present the applications of nonparametric statistic methods, especially the Wilcoxonov test and χ2- test, in evaluating pedagogic research projects.

Keywords: pedagogical research, nonparametrical methods of mathematical statistics, χ2- test, unpaired Wilcoxonov test, traditional technology

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. CHAJDIAK, J.- RUBLIKOVÁ, E.GUDÁBA, M.: Štatistické metódy v praxi, STATIS, Bratislava, 1994, ISBN 80-85659-02-6.
  2. VRÁBELOVÁ, M. - MARKECHOVÁ, D.: Pravdepodobnosť a štatistika, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001, ISBN 80-8050-429-6.
  3. CLAUSS, G. - EBNER, H.: Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov, SPN, Bratislava, 1988.
  4. SENČEK, F. - BAJCSY, J.: Pravdepodobnostné charakteristiky testov. Technológia vzdelávania, č. 3, 1994. s. 11 - 13. ISSN 1335-003X.
  5. VARGOVÁ, M. - DEPEŠOVÁ, J.: Štúdium odboru učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy so zameraním na vyučovanie technických predmetov. In: Zborník Príprava učiteľov elementaristov a európsky multifunkčný priestor. Prešov: PU PF, 2005. s. 556 - 561. ISBN 808068-372-7.
  6. TOMKOVÁ, V.: Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl pomocou tvorivých úloh v technickej výchove. In: TECHNIKA - INFORMATIKA - EDUKACJA. TOM VII. Sandomierzu: Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2007, s. 105-109. ISBN 978-83 88845-90-1.
  7. DEPEŠOVÁ, J.: Ľudové remeslá v zahraničí. In: Zborník Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. B. Bystrica: FPV UMB, 2005. s. 89 - 92. ISBN 80-80-83-151-3.
  8. DEPEŠOVÁ, J.: Vplyv začlenenia prvkov tradičných technológií na rozvoj motorických zručností a vedomostí žiakov v technickej výchove. In Zborník Multikultúrne aspekty edukácie v učiacej sa spoločnosti. Žilina: ŽU, 2007. s. 29 - 33. ISBN 978-80-89284-06-1.