JTIE 2009, 1(1):70-72 | 10.5507/jtie.2009.011

COMPARISON OF THE KNOWLEDGE LEVEL OF THE 6TH CLASS STUDENTS FROM MECHANICS OF SIMPLE MASCHINES AND GEARINGS

Gabriel BÁNESZ
Katedra techniky a informačných technológií, PF UKF v Nitre, Dražovská 4, 949 74 Nitra

The author compares in the article the results of the knowledge tests from the subject technical education in the 6th class. The compared results were gained from the knowledge tests from the thematic complex Simple maschines and gearings in the 5th class with the timing relationship of ten years.

Keywords: technical training, knowledge tests, technical education

Published: April 1, 2009

Download citation

References

  1. BÁNESZ, G.: Analýza osnov technickej výchovy v 6. ročníku z aspektu princípov a systémov v technike. In: Zborník. Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka. Nitra: PF UKF, 1999. s.17 - 20. ISBN 80-8050-370-2
  2. BÁNESZ, G. - LUKÁČOVÁ, D.: Vedomostná úroveň žiakov 6. ročníka z pohľadu princípov a systémov v technike. In: Zborník Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: FPV UMB v Banskej Bystrici, 2000. s. 81 - 83 ISBN 80-8055-292-4
  3. LUKÁČOVÁ, D.: K problematike vytvárania kompetencií v pregraduálnej a postgraduálnej príprave učiteľov technickej výchovy. In. Monografie z mezinárodní konference. Trendy ve vzdělávání. Informační technologie a tecnické vzdělávání. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-807220-311-6 s. 159
  4. LUKÁČOVÁ, D.: Zvýšenie efektívnosti vyučovacieho procesu v technickej výchove prostredníctvom štandardov. In. e-pedagogium : Nezavislý odborný časopis určený pedagogickým pracovniků všech typů škol. - ISSN 1213-7758. Roč. 2007, č. 2 (2007), s. 106.
  5. PAVELKA, J.: Vyučovacie prostriedky v technickej výchove. s. 28 Prešov: FHPV PU, 1999. ISBN 80-88722-68-3
  6. RACZYŃSKA, M.: Internet w szkole w świetle badań gimnazjów regionu radomskiego. Politechnika Radomska 2005, s.192, ISDN 16425278
  7. SAŁATA E.: Metoda projektów - klucz do nauczania techniki. W: Trendy technicznego vzdelani red. J.Steigla, Olomouci 2001, ISBN 80244-0287-4, pp. 156
  8. STEBILA, J. - ĎURIŠ, M.: Overenie úspešnosti použitia MUP v edukačnom procese. In. Monografie z mezinárodní konference. Trendy ve vzdělávání. Informační technologie a tecnické vzdělávání. Olomouc: UP, 2008. ISBN 978-807220-311-6 s. 472
  9. TOMKOVÁ, V.: Grafické vyjadrovanie žiakov základných škôl. In Trendy ve vzdelávaní 2006. Edukační technológie a inovace technického vzdělávání. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, 2006, s. 178-181. ISBN 80-7220-260-X.