JTIE 2017, 9(2):88-104

ANALYSIS OF THE STRUCTURING OF ASSESSMENT ACTIVITIES IN TECHNICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL

Pavlína ČÁSTKOVÁ, Dominika PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

The article deals with the assessment of the pupil in technical education at primary school. The basis is the effort to modernize the system of assessment at the level of pupils. We perceive evaluation process as an integral part of everyday pedagogical communication and interaction. That's why we approach to them from a research point of view. Part of the paper is the presentation of partial results of a research survey focused on the development of pupil self-assessment at primary school. For the purposes of identifying, categorizing and analyzing the evaluating statements of the teacher and pupils, the specific coding was used based on the Bellack and the Flanders interaction analysis methods.

Keywords: Assessment, primary school, technical education, research, communication and interaction.

Received: May 7, 2017; Accepted: June 16, 2017; Prepublished online: June 17, 2017; Published: March 16, 2017

Download citation

References

 1. Allhoff, D.W. & Allhoff. W. (2008). Rétorika a komunikace. Praha: Grada.
 2. Bellack, A. A., et al. (1966). The Language of the Classroom. New York: Teachers College Press.
 3. Dvořáková, M. (2007). Hodnocení ve vyučování. In. Vališová, A. & Kasíková, H. et al. Pedagogika pro učitele. s. 249-270. Praha: Grada.
 4. Gavora, P. (2001). Diagnostikovanie a hodnotenie žiaka vo vyučovaní. In. Předškolní a primární pedagogika. Kolláriková, Z. & Pupala, B. et al. Praha: Portál.
 5. Helus, Z., Hrabal, V., Kulič, V., & Mareš, J. (1979). Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha: SPN.
 6. Hendl, J. (2012). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.
 7. Heritage, M. (2007). Formative Assessment: What Do Teachers Need to Know and Do? Phi Delta Kappan, 89(2), 140-145. Go to original source...
 8. Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.
 9. Kolář, Z., & Šikulová, R. (2009). Hodnocení žáků. Praha: Grada.
 10. Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. (2012). Školní hodnocení žáků a studentů: se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál.
 11. Kožuchová, M. (1993). Pracovná výchova a technické vzdelávanie na ZŠ. Bratislava: Univerzita Komenského.
 12. Kratochvílová, J. (2011). Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD.
 13. Kropáč, J., st. & Kropáč, J., ml. (2009). Hodnocení techniky jako obsah výuky technických předmětů na ZŠ. Trendy ve vzdělávání 2009 [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra technické a informační výchovy, 2009, 2(1), 88-91 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://tvv-journal.upol.cz/pdfs/tvv/2009/01/19.pdf
 14. Kropáč, J., st., Kropáč, J., ml. & Plischke, J. Hodnocení techniky - předpopklad komplexnosti výuky technických předmětů. Journal of technology and Inofrmation Education [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra technické a informační výchovy, 2010, 2(1), 24-28 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://jtie.upol.cz/cz/artkey/jti-201001-0004_HODNOCENI_TECHNIKY_-_PREDPOKLAD_KOMPLEXNOSTI_VYUKY_TECHNICKYCH_PREDMETU.php
 15. LAUFKOVÁ, V. (2016). Formativní hodnocení. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Disertační práce. Vedoucí práce PhDr. Karel Starý, Ph.D.
 16. Mareš, J., Slavík, J, Svatoš, T. & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.
 17. MŠMT. Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. (2014). Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf
 18. Nelešovská, A. (2005). Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada.
 19. Novotný, J. & Honzíková, J. (2014). Technické vzdělávání a rozvoj technické tvořivosti. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
 20. Sedláčková, H., Syslová, Z. & Štěpánková, L. (2012). Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.
 21. Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál.
 22. Spilková, V. (2012). Výzvy, které přináší osobnostně rozvíjející pojetí vzdělání pro školu, učitele a vzdělávací politiku. In. Helus, Z. & Lukášová, H. Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: filozofická východiska a pedagogické souvislosti. Praha: Asociace waldorfských škol ČR. s. 41-70.
 23. Stolinská, D. (2012). Interakce učitel-žák v proměnách primárního vzdělávání. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. Disertační práce. Vedoucí práce Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.
 24. Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
 25. Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia Paedagogica, 15(2), 61-86.
 26. Škára, I. (1993). Úvod do teorie technického vzdělávání a technické výchovy žáků základní školy. Brno: Masarykova univerzita.
 27. Watzlawick, P., Bavelas, J. B. & Jackson, D. D. (2011). Pragmatics of Human Communication. New York: W. W. Norton.