JTIE X:X | 10.5507/jtie.2017.014

TECHNICAL EDUCATION IN BASIC SCHOOLS - HISTORY AND PRESENT

Čestmír SERAFÍN, Martin HAVELKA, Jiří KROPÁČ
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

This paper deals with the context of changing the concept of technical education at basic schools. There will be analysed broader context of process in preparing students at basic schools in the field of technical oriented subjects in 20th and 21st century within the area of the current Czech Republic. In the paper, there is presented a research describing the current situation in the area technical education in schools at Olomouc region.

Keywords: Technical education; craft; basic school; pedagogy; technology; teaching; education; training

Received: January 10, 2017; Accepted: July 14, 2017; Prepublished online: July 20, 2017

Download citation

References

 1. (1994) Kvalita a odpovědnost, Program rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, Praha: MŠMT.
 2. Dostál, J. & Kožuchová, M. (2016). Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum. Olomouc: UP. Go to original source...
 3. Dostál, J. & Prachagool, V. (2016). Technické vzdělávání na křižovatce - historie, současnost a perspektivy. Journal of Technology and Information Education, 8, č. 2.
 4. Greger, D. (2011). Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání v post-socialistických zemích. Orbis Scholae.
 5. Havlínová, M., Goulliová, K., Hudcová, H. & Kovařovic J. (1991). Svoboda ve vzdělání a česká škola: Návrh projektu změny vzdělávacího systému v České republice. Praha: NEMES, Nezávislá mezioborová skupina.
 6. Honzíková, J. (2016) Determinanty polytechnické výchovy v předškolním zařízení Journal of Technology and Information Education. 2016. Volume 8, Issue 2.
 7. Kalous, J. (2009). Transformace české společnosti, školství a vzdělávání po r. 1989. In: Pedagogická encyklopedie, Praha: Portál.
 8. Kotásek, J. a kol.(1991). Budoucnost vzdělání a školství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě. Soubor expertních studií. Praha: PedF UK.
 9. Koula, J. E. aj. (1931). Obytný dům dneška. Praha: Družstevní práce.
 10. Langrová, E. (1936). Dívčí ruční práce v nové dívčí škole. Brno: Zemský spolek učitelek domácích nauk.
 11. Němec, J. (1932). Ruční práce chlapecké na vyšším stupni školy národní: pro potřebu 6., 7. a 8. škol. roku obecných a měšťanských škol. Praha: Unie.
 12. Rádl, Z. (1988). Pracovní vyučování: technické práce v 5. ročníku základní školy. 5., přeprac. vyd. Praha: SPN.
 13. RVP ZV (2015) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT [cit. 2017-06-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/ucebni-dokumenty
 14. Serafín, Č. a kol. (2016) Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989. Olomouc: VUP.