JTIE - Journal of Technology and Information Education

JTIE (Journal of Technology and Information Education) je nezávislý vědecký časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technického vzdělávání, výuky informatiky a příbuzných disciplín (koncept STEM).

Časopis vychází dvakrát ročně. Rukopisy prochází přísným recenzním řízením (Double-Blind Peer Review). JTIE je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je pro jednotlivé uživatele i instituce volně k dispozici (bez poplatku): uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat a odkazovat na plné texty článků, nebo je používat pro jakýkoliv jiný účel v souladu s platnými zákony, aniž by potřebovali předchozí povolení od autora nebo vydavatele. Uvedené je v souladu s definicí BOAJ otevřeného přístupu.


  • Časopis je zařazen v databázi ERIH (databáze uznávaná dle Metodiky pro hodnocení VaV) a na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platném pro rok 2016 (splňuje podmínky Národního referenčního rámce excelence).
  • Časopis je evidován Ministerstvem kultury České republiky pod číslem E 18729.
  • Každému článku je přidělováno unikátní číslo DOI.
  • V roce 2016 je JTIE evaluován pro zařazení do databází Web of Science (Journal Citation Reports) a SCOPUS.

Výzva pro autory

JTIE připravuje monotematické číslo s názvem "Kurikulum technického vzdělávání na základních a středních školách".

Cílem monotematického čísla je poskytnout prostor pro teoretickou a výzkumnou reflexi technického vzdělávání se zaměřením mj. na tato témata:
- modernizační snahy a tendence – analýza vývojových trendů a perspektiv,
- odraz kurikula technického vzdělávání na základních a středních školách v přípravě budoucích učitelů,
- historické aspekty kurikula,
- mezinárodní komparativní studie technického vzdělávání na základních a středních školách,
- výchovné aspekty obsahu technického vzdělávání na základních a středních školách,
- terminologie jako součást kurikula technického vzdělávání,
- materiální a nemateriální podmínky pro realizaci kurikula technického vzdělávání na základních a středních školách.

Garanty čísla jsou prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. a doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Abstrakty v rozsahu 1 s. A4 (v jazyce článku) zasílejte do 31. 10. 2016. V abstraktu, prosím, uveďte: jméno autora (autorů), název článku, jeho typ (teoretická nebo výzkumná studie), řešený problém, použité metody a předpokládaný rozsah článku. Abstrakty zasílejte na adresu j.dostal@upol.cz.

Výzva ke stažení ve formátu PDF.


Nová šablona pro rukopisy

V sekci "Pokyny pro autory" byla zveřejněna nová šablona pro přípravu rukopisů. Naleznete v ní mj. mnoho cenných rad pro vytvoření dobrého rukopisu.


Výzva pro nové recenzenty

Redakce hledá nové recenzenty rukopisů. Pokud máte zájem, registrujte se prostřednictvím informačního systému JTIE (manuál recenzenta ke stažení). Děkujeme za spolupráci. Redakce JTIEProQuest
Google Scholar
ERIH PLUS
WorldCat

Přílohy

Stáhnout soubormonotematicke_cislo_jtie_2_2017.pdf

Velikost: 318.96 kB