JTIE, 2012 (roč. 4), číslo 2

Teoretická studie

AKO KLASIFIKOVAŤ CHYBY A NEDOSTATKY V POSUDKOCH ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PRÁC

Ján STOFFA, Veronika STOFFOVÁ

JTIE 2012, 4(2):43-47 | 10.5507/jtie.2012.031

Štúdia prináša originálny a univerzálny návrh klasifikácie chýb a nedostatkov v posudkoch odborných a vedeckých prác. Klasifikácia vychádza zo všeobecne akceptovanej požiadavky, že posudzovateľ odbornej alebo vedeckej práce je povinný kladne oceniť všetky podstatné pozitívne hodnoty, ale rovnako poukázať aj na všetky podstatné chyby a nedostatky v nej. Ako základné klasifikačné kritériá boli prijaté informačná hodnota a vedecká pravdivosť prezentovaných informácií a tiež dodržanie autorského práva a vedeckej etiky. Každý posudzovateľ by mal v svojom posudku poukázať predovšetkým na všetky kľúčové a podstatné chyby a nedostatky pri naplnení týchto kritérií....

POČÍTAČOVÉ HRY V EKONOMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Libuše SVOBODOVÁ

JTIE 2012, 4(2):48-53 | 10.5507/jtie.2012.032

V článku se budeme zabývat využíváním technologií při vzdělávání a při hraní počítačových ekonomických a investičních her, kritérii, která lze použít pro porovnání her a dopady při hraní her, ale i základními definicemi, které jsou s danou oblastí spojeny. V poslední kapitole jsou porovnány vybrané počítačové ekonomické hry.

ŽÁKŮV OBRAZ TECHNIKY A ZÁKLADNÍ POZNÁNÍ DĚJIN TECHNIKY

Jiří KROPÁČ, Martin HAVELKA, Čestmír SERAFÍN

JTIE 2012, 4(2):54-56 | 10.5507/jtie.2012.033

K úkolům učitele technických předmětů patří vytvářet žákův objektivní obraz techniky, podporovaný vyváženými argumenty pro i proti technickým řešením. Stať je zaměřena na význam poznání dějin techniky pro vytváření žákova obrazu techniky, který je součástí jeho obrazu světa. Konstatovány jsou nedostatky ve vědomostech budoucích učitelů technických předmětů v dějinách techniky.

VLIV TECHNICKÉ VÝCHOVY NA BEZPEČNOST PRÁCE

Jiří HRBÁČEK, Martin KUČERA

JTIE 2012, 4(2):57-59 | 10.5507/jtie.2012.034

Na bezpečnost práce má vliv mnoho faktorů. Jedním z nejvýznamnějších jsou správné návyky. Školení, nařízení a postihy za nedodržování bezpečnosti při práci neřeší vše, pokud má pracovník špatné návyky. Kdy je třeba začít s vytvářením postoje k bezpečné práci, k dodržování pracovních postupů a správným a bezpečným zacházením se stroji a nástroji? V této oblasti platí více než kdekoliv jinde, čím dříve tím lépe. Je tedy třeba se této oblasti věnovat již od raného věku žáků. Právě v tomto věku žáci velmi citlivě reagují na příklady ze svého okolí. Příspěvek analyzuje výsledky zkoumání možnosti, jak pozitivně působit na žáky ve vztahu k BOZP.

SYSTÉM PRO AUTOMATIZOVANOU KONTROLU DATABÁZOVÝCH ÚLOH

Tomáš VÁŇA, David ŽÁK, Jiří ZECHMEISTER, Jiří LEBDUŠKA

JTIE 2012, 4(2):60-66 | 10.5507/jtie.2012.035

Článek se zabývá problematikou zvýšení kvality a efektivity výuky databázových předmětů. Zaměřuje se především na automatizaci kontroly praktických úloh. Článek popisuje již konkrétní fungující aplikaci, která je využívána v rámci výuky databázových předmětů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Daná aplikace slouží nejen pedagogům, kterým pomáhá získat přehled o řešení jednotlivých úloh studenty, ale zároveň slouží i samotným studentům k okamžité kontrole jejich práce. Jsou popsány možnosti využití aplikace pro automatizovanou kontrolu práce studentů ve výuce při cvičeních, kontrolu domácí přípravy a praktických úloh řešených...

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PRÁCI S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

Zdeněk HODIS, Petr VYBÍRAL

JTIE 2012, 4(2):67-69 | 10.5507/jtie.2012.036

V příspěvku jsou zmíněny zásady bezpečnosti při práci s technickými materiály - kov, dřevo a plasty. BOZP představuje důležitou oblast při výchově učitelů technické a informační výchovy na MU - PedF Brno. Základní návyky, s kterými se studenti seznámí, jsou shopni následně využít ve výuce na základních školách. Zvládnuté zásady BOZP přispívají ke zkvalitnění výuky.

Výzkumný článek

TYPOLOGIE STUDENTŮ DLE ZÁJMU O VZDĚLÁVÁNÍ REALIZOVANÉ FORMOU E-LEARNINGU ANEB: JE E-LEARNING VHODNÝ PRO KAŽDÉHO?

Milan KLEMENT, Miroslav CHRÁSKA

JTIE 2012, 4(2):5-11 | 10.5507/jtie.2012.025

E-learning je integrální součástí moderního vysokoškolského vzdělávání, a to nejen v případě kombinovaných, ale ve stále větší míře i prezenčních studijních programů. V souvislosti s jeho nasazením v širším měřítku vyplývá řada problémů, které je žádoucí zkoumat a řešit. Článek reflektuje postoje studentů vysokých škol k e-learningu v rámci realizace jejich studia a představuje dílčí výsledky výzkumného šetření, které probíhalo v roce 2012. Cílem bylo zjistit preference a názory studentů na formu, uspořádání a jednotlivé nástroje či prvky e-learningu pomocí výzkumného dotazníku.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ VZDELÁVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V KONTEXTE POŽIADAVIEK BOZP A PO

Jozef PAVELKA

JTIE 2012, 4(2):12-15 | 10.5507/jtie.2012.026

Štúdia sa zaoberá vývojom podmienok BOZP a PO v rámci všeobecného technického vzdelávania v základnej škole v predošlom období i v súčasnosti. Prezentuje informácie o podmienkach BOZP žiakov v kontexte systémových zmien výučby predmetov Pracovné vyučovanie, Technická výchova a Technika.

OBĚŤ ÚTOČNÍKEM? VÝZKUM KYBERŠIKANY U DĚTÍ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE II

Miroslav CHRÁSKA, Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ, René SZOTKOWSKI

JTIE 2012, 4(2):16-20 | 10.5507/jtie.2012.027

Příspěvek prezentuje další dílčí závěry výzkumu realizovaného v roce 2011 v rámci projektu E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (MŠMT - 0024/PRV/PK/2010). Uzavírá tak odpověď na otázku, zda dítě, které bylo kyberšikanováno, ubližuje "na oplátku" dalším dětem.

NÁZORY UČITEĽOV NA VZDIALENÉ EXPERIMENTOVANIE

Michaela KOSTELNÍKOVÁ, Miroslava OŽVOLDOVÁ

JTIE 2012, 4(2):21-27 | 10.5507/jtie.2012.028

Učitelia fyziky (a učitelia vo všeobecnosti) musia čeliť mnohým novinkám vo výchovnovzdelávacom procese. Očakáva sa od nich, že budú zvyšovať svoju počítačovú gramotnosť, používať rôzne progresívne učebné metódy a pomôcky, podporovať medzipredmetové vzťahy a zavádzať informačné a komunikačné technológie do praktickej výučby. Jedným z riešení ako inovovať svoje hodiny a motivovať študentov, je integrovať vzdialené experimenty - reálne a virtuálne - do edukačného procesu. V príspevku analyzujeme výsledky pilotného prieskumu, ktorý sme uskutočnili medzi učiteľmi fyziky. V ňom sme sa snažili identifikovať názory respondentov na vzdialené experimentovanie....

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH HER V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Michaela HAMPLOVÁ, Jiří DOSTÁL

JTIE 2012, 4(2):28-36 | 10.5507/jtie.2012.029

Článek seznamuje s výsledky výzkumné sondy, která se orientovala na zjištění míry využívání počítačů a počítačových her při výchově a vzdělávání v mateřských školách. Dále byly zkoumány postoje pedagogických pracovníků k využívání počítačů v mateřských školách.
Realizovaným šetřením se podařilo mj. prokázat, že využívání počítačů a počítačových her v předškolním vzdělávání má rozporuplný charakter, na jedné straně existuje skupina příznivců, kteří počítače každodenně využívají, na druhé straně jsou pedagogové, kteří využívání počítačů zcela zavrhují.

VLIV PROSTOROVÉHO MODELOVÁNÍ A APLIKOVANÉ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY NA ROZVOJ VIZUÁLNĚ PROSTOROVÉ INTELIGENCE-PRAKTICKÝ VÝZKUM

Josef MATĚJUS, Josef ŠEDIVÝ

JTIE 2012, 4(2):37-42 | 10.5507/jtie.2012.030

Předmětem naší práce je aplikování technologií počítačové grafiky a některých alternativních metod ve výuce na střední škole. Příspěvek pojednává o průběhu a výsledcích zkoumání vlivu výuky prostorového modelování a aplikované počítačové grafiky na rozvoj vizuálně prostorové inteligence žáků.

Recenze

METODY AKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ: SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ VE SKUPINÁCH

Anna ZUBATÁ

JTIE 2012, 4(2):70 | 10.5507/jtie.2012.037

SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, s. r. o., 2009. 150 s. ISBN 978-80-7367-246-1.

Ostatní články

ELIMINÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK V BIOPLYNOVÝCH ZARIADENIACH

Ján GADUŠ, Alena HAŠKOVÁ

JTIE 2012, 4(2):71-76 | 10.5507/jtie.2012.038

V rámci využívania rôznych foriem obnoviteľných zdrojov energií je v súčasnosti výrazná podpora venovaná rozširovaniu prevádzkovania bioplynových zariadení. Tieto technológie prispievajú významnou mierou k ochrane životného prostredia a čiastočne aj k energetickej nezávislosti krajiny. Ich prevádzkovanie je však spojené s bezpečnostnými rizikami, ktoré sú v praxi často podceňované. Bioplynové zariadenia patria medzi vyhradené technické zariadenia, čo znamená že ich prevádzkovanie musí zodpovedať príslušným požiadavkám či už vzhľadom na výbušnosť prostredia, hluk, vibrácie a pod. Príspevok venuje pozornosť rôznym aspektom ich bezpečného prevádzkovania.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI OVLÁDÁNÍ POČÍTAČOVÉ KLÁVESNICE DESETIPRSTOVOU HMATOVOU METODOU

Iva MÁDLOVÁ

JTIE 2012, 4(2):77-79 | 10.5507/jtie.2012.039

Příspěvek se zabývá problematikou ovládání počítačové klávesnice pomocí desetiprstové hmatové metody. Nabízí několik definic vymezujících tuto metodu a přibližuje události, které předcházeli jejímu oficiálnímu uznání. V závěrečné části se věnuje hlavním výhodám, které uživatelům přináší ovládání klávesnice deseti prsty.

TÍMOVÁ PRÁCA V PRÍPRAVE BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA

Vladimír SOTÁK, Mária MUCHOVÁ, Miroslav ŠEBO, Robert SOTÁK

JTIE 2012, 4(2):80-83 | 10.5507/jtie.2012.040

Autori v príspevku poukazujú na široké spektrum a rôznorodosť poznatkov, ktoré by mal budúci bezpečnostný technik pri štúdiu získať. Prax požaduje bezpečnostného technika vybaveného o.i. poznatkami z oblasti integrovaných systémov, informačných technológií a cudzích jazykov, kde dominuje najmä požiadavka na komunikáciu v anglickom jazyku. Jedným z riešení pre naplnenie týchto požiadaviek je tímová spolupráca učiteľov pri zostavovaní učebných materiálov i pri výučbe.

GRAFICKÉ NÁSTROJE LATEXU

Vladimír POLÁŠEK, Lubomír SEDLÁČEK

JTIE 2012, 4(2):84-89 | 10.5507/jtie.2012.041

Příspěvek se zabývá základními nástroji LaTeXu pro správu a tvorbu grafiky se zaměřením na matematiku. Stručně popisuje, jakým způsobem lze vkládat externí grafické objekty, upravovat je, a popisuje, jakým způsobem lze programovat grafiku zaměřenou na matematiku přímo v LaTeXu.