JTIE - Ahead of Print

AKO ZVYŠOVAŤ ZÁUJEM ŽIAKOV O TECHNIKU?

Alena HAŠKOVÁ

JTIE X:X

Recenzia publikácie Jiřího Dostála a Márie Kožuchovej Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum, Olomouc, Univerzita Palackého, 2016, 211 s., ISBN 978-80-244-4913-5. Bádateľský prístup sa tradične využíva v rámci prírodovedného vzdelávania. Predmetná publikácia sa v nadväznosti na prezentáciu teoretických základov takto orientovanej výučby zaoberá možnosťami uplatňovania bádateľských a výskumných aktivít žiakov špecificky v technickom vzdelávaní. Autorka recenzie jednak sumarizuje a zhodnocuje obsahové zameranie jednotlivých kapitol predstavovanej publikácie a jednak poukazuje na potenciálny prínos publikácie k riešeniu problému kontroverznosti...

VÝSKUM DIGITÁLNEJ GRAMOTNOSTI POPULÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Mojmír KOKLES, Anita ROMANOVÁ, Michal ZELINA, Anna HAMRANOVÁ

JTIE X:X | 10.5507/jtie.2017.002

Cieľom príspevku je analyzovať dostupnú literatúru, ako aj oficiálne dokumenty Európskej komisie, zaoberajúce sa pojmom digitálna gramotnosť, charakterizovať digitálnu priepasť a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Príspevok je ďalej zameraný na výskum úrovne digitálnej gramotnosti v SR, ako aj na zistenie vplyvu vybraných faktorov. Použité boli všeobecné metódy vedeckej práce, dotazníkový prieskum digitálnej gramotnosti na Slovensku, štatistické vyhodnotenie a overenie štatistickej významnosti. Závery výskumu potvrdili, že aj na Slovensku ovplyvňujú vytváranie digitálnej priepasti predpokladané faktory, ktorými sú predovšetkým vek a vzdelanie.

DIGITÁLNÍ HRY VE VÝUCE Z POHLEDU UČITELŮ

Karel PICKA

JTIE X:X | 10.5507/jtie.2017.003

Výzkum má za cíl popsat jak učitelé vnímají zapojování digitálních her do výuky a jestli a jak je ve své výuce používají. Práce je inspirována jinými výzkumy ze zahraničí, které popisují učitelský přístup k zapojování digitálních her do vzdělávacího procesu. Především v USA (Takeuchi & Vaala, 2014), Velké Británii, Švédsku či Singapuru. Data byla sebrána pomocí dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 586 respondentů z celé ČR. Výzkumné šetření tak především zjistilo jak často, jakým způsobem a s jakými obtížemi učitelé digitální hry využívají ve své praxi, popřípadě proč tuto metodu nevyužívají.