JTIE 2016, 8(2):169-180 | 10.5507/jtie.2016.015

TO CONCEPTION OF TECHNICAL EDUCATION IN THEORETICAL RESEARCH AND REFLECTION

Miroslav JANU, Libuše PODLAHOVÁ, Petr VITÁSEK
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
ZŠ Tatenice, Česká republika

The own goal contribution is to describe the educational, material and organizational situation at the elementary schools where pupils acquire the basics of manual skills and technical thinking, which is necessary for the transition to a higher grade school..The results of field research contribution summarizes the opinions of teachers to equip school workshops, provision and use of teaching aids creativity in developing tools,the most commonly techniques used  for working with wood, manifesting pupils' interest in working with wood and wood-based materials. Commentary contains the expected changes in the content of general education programs, the issue split the role of teaching and teaching qualification in creating curriculum content.

Keywords: Curricular documents, Framework educational program, School

Received: April 12, 2016; Accepted: June 1, 2016; Prepublished online: June 4, 2016; Published: October 27, 2016

Download citation

References

 1. Cimra, M. & Očkajová, A. (2015). Testování psychomotorických zručností Žižkov jako súčasť pedagogického experimentu. Technika a vzdělavanie, 4, č.1, s.18-22. FPV UMB Banská Bystrica.
 2. Hüttner, A. (2015). Theorie-Praxis-Verknüpfungen. Integrative Inhaltsbestandteile der technischen Allgemeinbildung. Zeischrift für Technik im Unterricht. 40. Jahrgang, 3. Quartal 2015, s. 31-38.
 3. Chráska, M. & Kočvarová, I. (2015). Kvantitativní metody sběru dat v pedagogických výzkumech. Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta humanitních studií.
 4. Knecht, P. & Šumavská, G. (eds.). (2011). Moderní odborná škola: názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu. Praha: NÚV.
 5. Kropáč, J. (2004). Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 6. MŠMT dostupné na: http://clanky.rvp.cz.clanek/c/ZVI/19607/metodicke doporuceni-k-vyuce-vzdelavaciho oboru-clovek- a -svet- práce- na 2-stupni-zakladnich skol.html
 7. Moree, D. (2013). Učitelé na vlnách transformace. Kultura školy před rokem 1989 a po něm. Praha, UK.
 8. Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013 [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/ upraveny-ramcovy-vzdelavaci program pro základní vzdělávání.
 9. Vigué, J. (2013). Dřevo od A do Z. Čestlice: Rebo pro Klub čtenářů.
 10. Vzdělávací program Základní škola: včetně osnov Ekologického přírodopisu, osnov volitelných předmětů, úprav a doplňků, učebních plánů s rozšířeným vyučováním. (2001). MŠMT ČR, Praha: Fortuna.
 11. MŠMT ČR. (2001). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/ upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani