JTIE 2016, 8(2):42-52 | 10.5507/jtie.2016.008

INNOVATION OF TECHNICAL EDUCATION IN THE SLOVAK REPUBLIC - A CHALLENGE FOR TEACHERS, PUPILS AND PARENTS

Tomáš KOZÍK, Danka LUKÁČOVÁ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

The adverse progress in technology education led the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic to a decision to initiate the innovation of the State Education Programmes in 2013-2014. The innovations have created suppositions for qualitative changes in technology education in Slovakia. From the school year 2015/2016, the subjekt Technology has started to be taught following the innovated educational standards in the 3rd and 4th grades of the primary level, and in the 5th and 9th grades of the secondary level. Starting points for creating new content and performance standards in the innovated programme, as well as conditions needed for achieving goals in technology education and expectations resulting from this innovation are dicussed in the paper.

Keywords: technical education, content and output standards, school reform.

Received: March 15, 2016; Accepted: April 12, 2016; Prepublished online: April 14, 2016; Published: October 27, 2016

Download citation

References

 1. Ďuriš, M. (2013). Vzdelávací štandard vyučovacieho predmetu Technika (Pracovné vyučovanie), tematické okruhy v 7. -9. ročníku ZŠ. In. Technika a vzdelávanie, s.15-18. roč. 2, 2/2013, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum. ISSN 1338-9742.
 2. Hašková, A. & Bánesz, G. (2015). Technika na základných školách - áno alebo nie. Praha: Verbum, 2015. 190 s. ISBN 978-80-87800-31-7.
 3. Hus, V. & Aberšek, B. (2007). Early science teaching in the new primary school in Slovenia. In. Journal of Baltic Science Education. vol. 6, issue 1, 2007, p. 58 - 65.
 4. Kozík, T. et al. (2013) Analýza a zdôvodnenie revízie vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. In. Učiteľské noviny, roč. LX, číslo /2013, 31. január 2013, s. 25-27
 5. Programové vyhlásenie vlády SR. (2012) Dostupné z WWW <http://www.minedu.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-skolstvo-veda-mladez-a-sport/>.
 6. Kožuchová, M. & Vargová, M. (2013). Pripravované zmeny v štátnom vzdelávacom programe na primárnom stupni z pohľadu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. In. Technika a vzdelávanie, s. 8-10. roč. 2, 2/2013, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum. ISSN 1338-9742.
 7. Lamanauskas, V. & Gedrovics, J. & Raipulis, J. (2004). Senior Pupils' Views and Approach to Natural Science Education in Lithuania and Latvia. In. Journal of Baltic Science Education. 1(5), 2004, p. 13 - 23.
 8. Lukáčová, D. (2013). Vzdelávací štandard vyučovacieho predmetu Technika (Pracovné vyučovanie), tematické okruhy v 5. - 6. ročníku ZŠ, In. Technika a vzdelávanie, s. 14-15. roč. 2, 2/2013, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum. ISSN 1338-9742.
 9. Borrey, S. (2011). Popularisation of Science, Technology and Innovation in Flanders. Dostupné z WWW <http://ec.europa.eu/research/conferences/2004/sciprof/cd/pdf/b_fland/popularisation_of_science_en.pdf>.
 10. PV odborne. Dostupné z WWW <www.pvodborne.sk>.
 11. Techniek op school voor de 21ste eeuw. 2011. Dostupné z WWW <http://www.ond.vlaanderen.be/tos21/>.
 12. Vzdelávací štandard pre predmet technika. Dostupné z WWW <http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/technika_nsv_2014.pdf>.
 13. Vzdelávací štandard pre predmet pracovné vyučovanie. Dostupné z WWW <http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/pracovne%20vyucovanie_pv_2014.pdf>.
 14. ZS odborne. Dostupné z WWW <www.zsodborne.sk>.