JTIE 2014, 6(2):68-73 | 10.5507/jtie.2014.019

ASSESSMENT TOOLS DISSEMINATION OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE TEACHER OF TECHNICAL SUBJECTS IN SLOVAK AND CZECH REPUBLIC

Gabriel BÁNESZ, Danka LUKÁČOVÁ
Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská 4 949 74 Nitra, SR

Following an academic initiative to assure quality in teaching technology and to technology related other subjects, it was decided at the Department of Technology and Information Technologies at the Faculty of Education of Constantine the Philosopher in Nitra to provide in-service teachers teaching these school subjects, whether as qualified or unqualified, a methodological help and support aimed at development of the technology education at primary and secondary schools (the second level of primary schools and eight-year grammar schools). A tool of this support and assisting to teaching the school subject technology has become the above-described web locality EduTech Portal (http://etp2.pf.ukf.sk/). On the basis of the cooperation between the Department of Technology and Information Technologies at the Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, and the Department of Technical Education and Information Technology at the Faculty of Education, Palacký University in Olomouc, the locality has been reconstructed and adapted also for the needs of the teachers in the Czech Republic.

Keywords: teaching technology; quality of education; methodological support; teaching materials; internet portal; web locality EduTech Portal; verification of the effectiveness.

Published: August 1, 2014

Download citation

References

  1. EUROPEAN COMISSION, Expert Group on Improving the Education Teachers and Trainers. Changes in Teacher and Trainer Competences. Synthesis Report. [online]. TNTEE, 1998. [cit. 2002-01-11]. Available: http://tntee.umu.se/bulletin_board/the_announcements/expert_group_a/annex2.pdf
  2. BIRDEN, H - PAGE S.: "Teaching by videoconference: a commentary on best practice for rural education in health professions." In Rural and Remoty Health. Online (2005). Available: http://rrh.deakin.edu.au
  3. KROPÁČ, Jiří., Zbyněk KUBÍČEK, Miroslav CHRÁSKA, a Martin HAVELKA. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004. 223 s. ISBN 80-244-0848-1.
  4. Projekt APVV č. SK-CZ-0042-11 Disseminácia nástrojov metodickej podpory pre učiteľov technických predmetov. 2011 Zodpovedný riešiteľ Gabriel Bánesz
  5. VANTUCH, J. - JELINKOVA, D.: Slovakia VET in Europe - Country Report. REFERNET, CEDEFOP Slovakia, 2012. (online). [cit. 201406-13]. Dostupné z: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Informationservices/vet-in-europe-country-reports.aspx
  6. SERAFÍN, Č. - PROCHÁZKOVÁ, I.: Školní vzdělávací program (ŠVP) jako inspirační zdroj inovace výuky předmětů všeobecného technického charakteru. In. Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-878-2 s. 440 - 444
  7. SERAFÍN, Č. - DOSTÁL, J. - HAVELKA, M. - KUBRICKÝ, J.: Nástroj metodické podpory učitelů obecne technických předmetů. In. Trendy ve vdělávání 2012. s. 269 - 274 ISSN 1805-8949
  8. SERAFÍN, Č. - DOSTÁL, J. - HAVELKA, M. - KUBRICKÝ, J. - BÁNESZ, G. LUKÁČOVÁ, D. - HAŠKOVÁ, A. - SITÁŠ, J.: Diseminace nástrojů metodické podpory učitelů technických předmetů: česko slovenská spolupráce, projekt 7AMB12SK106, 2012. In: Inovační podnikání & transfer technologií: odborný časopis Asociace inovačního podnikání České republiky: příloha ip&tt 4/2012 - transfer technologií. - ISSN 1210-4612, Roč. 2012, č. 4 (2012), s. 6-7.