JTIE 2014, 6(2):58-67 | 10.5507/jtie.2014.018

LEARNING STYLES ACCORDING TO VARK CLASSIFICATION AND THEIR POSSIBLE USES IN TERTIARY EDUCATION CARRIED OUT IN THE FORM OF E-LEARNING

Milan KLEMENT, Jiří DOSTÁL
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40 Olomouc, ČR

Learning styles are important determinants of the use the electronic learning materials in education. These materials consist of many structural elements, of which some respect individual learning styles more and some less. In the realized research, the question has been solved of whether the particular components of electronic teaching materials are the same for different groups of students with respect to their individuality, which can be manifested by preferred learning styles. The course and some of the partial results of the realized research, focused on the use of learning styles in education realized in the form of e-learning, are presented in this study.

Keywords: learning styles; electronic learning materials, structural elements; multimediality, interactivity, factor analysis, cluster analysis

Published: August 1, 2014

Download citation

References

 1. BATES, A., POOLE, G. (2003). Effective Teaching with Technology in Higher Education. 1. vyd., San Francisco: Jossey-Bass/John Wiley, 2003. 305 s.
 2. BLAHUŠ, P. Faktorová analýza a její zobecnění. 1. vyd., Praha, 1985. 451 s.
 3. BLAHUŠ, P. K metodologii použití statistických metod v psychologii. 1. vyd., Praha, 1988. 214 s.
 4. BRIGGS-MYERS, I., BRIGGS, K. C. MyersBriggs Type Indicator (MBTI). 1. vyd., Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1985. 154 s.
 5. COFFIELD, F. et al. Learning styles and pedagogy in post-16 learning. A systematic and critical review. Newcatle University report on learning styles [online]. Newcatle, 2004 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z WWW: .
 6. CURRY, L. One critique of the research on learning styles. Studies in Educational Leadership. 1990, 48, 2, s. 50-56.
 7. DUNN, R. The Dunn and Dunn learning style model and research. 3. vyd., New York: St John´s University, 2003. 214 s.
 8. EGER, L. Evaluace e-learningu se zaměřením na pedagogickou stránku. Studie in E-learning případová studie z projektu Comenius. Plzeň: ZČÚ Plzeň, 2004. 74 s. ISBN 80-7043-265-9.
 9. FELDER, F. M., SILVERMAN, L. K. Learning/Teaching styles in engineering education. Studies in Journal of engineering education. 1998, 78, 8. s. 674-681.
 10. FLEMING, N. D. I'm different; not dumb. Modes of presentation (VARK) in the tertiary classroom. Studies in Zelmer, A., (Ed.) Research and Development in Higher Education, Proceedings of the 1995 Annual Conference of the Higher Education and Research Development Society of Australasia, HERDSA. 1995, 18. s. 308 - 313.
 11. FLEMING, N. D., MILLS, C. Not Another Inventory, Rather a Catalyst for Reflection. Studies in Improve the Academy. 1992, 11, 1. s. 137-155.
 12. GARDNER, H. Heteroglossia: A Global Perspective. Studies in Interdisciplinary Journal of Theory of Postpedagogical Studies. 1984, 12, 2. s. 34-45.
 13. GARDNER, H. How Are Kids Smart: Multiple Intelligences in the Classroom. 1. vyd., National Professional Resources, Gloucester: MA, 1995. 89 s.
 14. HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Statistická analýza vícerozměrných dat. Praha: SNTL, 1988. 158 s.
 15. HONEY, P., MUMFORD, A. Using your learning styles. 1. vyd., Maidenhead: Peter Honey Publications, 2002. 325 s.
 16. HORÁK, F., CHRÁSKA, M. Metodologie pedagogiky. 1. vyd., Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1983. 147 s.
 17. CHAPMAN, N., CHAPMAN, J. Digital Multimedia. 1. vyd., Boston: Addison-Wesley, 2001. 143 s.
 18. CHAPMAN, N., CHAPMAN, J. Digital Multimedia 3. vyd., Mississauga: John Wiley & Sons, 2004. 232 s.
 19. KOLB, A. D. Experiential learning: experience as the source of learning and development. 1. vyd., Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1984. 169 s.
 20. KOPECKÝ, K. E-learning (nejen) pro pedagogy. 1. vyd., Olomouc: Hanex, 2006. 121 s. ISBN 80-85783-50-9.
 21. LOWENTHAL, P. R., WILSON, B. A description and typology of the online learning landscape. Studies in M. Simonson (Ed.), 32nd Annual proceedings: Selected research and development papers presented at the annual convention of the Association for Educational Communications and Technology [online]. Washington D. C.: Association for Educational Communications and Technology, 2009. [cit. 2013-3-14]. Dostupné z WWW: .
 22. MAREŠ, J. (1998) Styly učení žáků a studentů. 1. vyd., Praha: Portál. ISBN 80-7178246-7.
 23. MAREŠ, J. E-learning a individualní styly učení. Studie in Československá psychologie. 2004, 48, 3, s. 247-262.
 24. MARSHALL J. C. (1987) Examination of a Learning Style Topology. Studies in Research in Higher Education. New York: Springer. 1987, 26, 4, s. 417-429.
 25. MAUTHE, A., THOMAS, P. Professional Content Management Systems: Handling Digital Media Asset. 2. vyd., New York: John Wiley & Sons, 2004. 157 s.
 26. McDONALD, R., P. Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. 1. vyd., Praha: Academia, 1991, 256 s. ISBN 80-200-0081-X.
 27. MELOUN, M., MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. 2. přepracované a rozšířené vyd., Praha: Academia, 2006. 982 s. ISBN: 80-200-1396-2.
 28. MITCHELL, D. P. (1994) Learning style: a critical analysis of the concept and its assessment. 2. vyd., London: Kogan Page, 1994. 225 s.
 29. PASK, G. Styles and strategies of learning. Studies in British journal of educational psychology. 1976, 46, 1, s. 128-148. Go to original source...
 30. PAULSEN, M. F. Online Education and Learning Management Systems - Global Elearning in a Scandinavian Perspective (1th. ed.). 1. vyd., Oslo: NKI Forlaget, 2007. 71 s.
 31. PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. 1. vyd., Praha: Professional Publishing, 2008. 231 s. ISBN 978-80-86946-740.
 32. POŠÍK, P. Jak na data mining v programu STATISTICA Data Miner. 1. vyd., Praha: StatSoft, 2008. 78 s. ISBN 978-80-903630-6-9.
 33. PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd., Praha: Portál, 2009. 936 s. ISBN 978-807367-546-2.
 34. RIDING, R. J., CHEEMA, I. Cognitive styles - an overview and integration. Studies in Educational psychology. 199, 11, 3-4, s. 193-215. Ross, J. L., & Schulz, R. A. Using the World Wide Web to Accommodate Diverse Learning Styles. Studies in College Teaching. 1999, 47, 4, s. 120-128.
 35. ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd., Praha: Professional Publishing, 2010. 217 s. ISBN: 97880-7431-019-5.
 36. ŘEZANKOVÁ, H., HÚSEK, D., SNÁŠEL, V. Shluková analýza dat. 1. vyd., Praha: Professional Publishing, 2007, 196 s. 978-8086946-26-9.
 37. SAK, P., MAREŠ, J. et al. Člověk a vzdělání v informační společnosti. 1. vyd., Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 978-80-7367-230-0.
 38. SOKOLOWSKY, P., ŠEDIVÁ, Z. Multimédia - současnost budoucnosti. 1. vyd., Praha: Grada, 1994. 118 s.
 39. STATSOFT Statistica 6.0 ve vašem městě: sborník k cyklu prezentací nové generace programů. Praha: StatSoft, 2001. ISBN 80-2387593-0.
 40. ŠEDÁ, J. Elearning - tvorba studijních opor [online]. VŠE Praha: Integrovaný informační systém, 2010. [cit. 2013-4-1]. Dostupné z WWW: .
 41. ŠIMONOVÁ, I. et al. Styly učení v aplikacích eLearningu. 1. vyd., Hradec Králové: M&V, 2010. 116 s. ISBN 978-80-86771-44-1.
 42. TUREK, I. Inovácie v didaktike. 2. vyd., Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2005. 360 s. ISBN 80-8052-230-8.
 43. VERMUNT, J. D. Metacognitive, cognitive and affective aspects of learning styles and strategies: a phenomenographic analysis. Studie s in Higher education. 1996, 31, 1, s. 25-50. Go to original source...
 44. ZOUNEK, J. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 97880-210-5123-2.