JTIE 2014, 6(2):31-39 | 10.5507/jtie.2014.014

CAN WE USE ORIGAMI FOLDING AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT FOR DEVELOPING ALGORITHMIC THINKING OF BLIND PUPILS?

Ľudmila Jašková
Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatikyUK, Mlynská dolina 842 43, Bratislava, SR

Paper deals about our experience with developing algorithmic thinking of blind secondary school pupils through the folding orgiami. We define informatics concepts which are possible to build this way. We put emphasis on finding appropriate instructions understandable for the blind, to be used for mediation procedure for folding origami. We suggest the suitable orgiami for the blind. Suitability is judged by whether it is possible only on the basis of tactile perception to understand their shape and purpose and whether they can be put together without visual control. At the end we give methodological recommendations for teachers who plan to use the method of folding origami in their informatics lessons with blind and also sighted pupils.

Keywords: algorithmic thinking, blind, origami.

Published: August 1, 2014

Download citation

References

 1. BALKCOM, D. J. et al.: Robotic origami folding. In International Journal of Robotics Research 27(5):613-627 (2008) (online). [cit. 2013-11-25]. URL : Go to original source...
 2. British Origami Society. URL: [cit. 2013-11-25].
 3. JAKABČIC, I. - POŽÁR, L. Všeobecná patopsychológia. Patopsychológia mentálne postihnutých. Bratislava: IRIS, 1996. 194 s. ISBN 80-88778-11-5.
 4. Japonské origami pomáhá nevidomým (online). URL: [cit. 2013-11-25].
 5. KALAŠ I. et al. Premeny školy v digitálnom veku, SPN - Mladé letá, Bratislava, 2013. ISBN: 9788010024094
 6. LAVOIE, Ch. Origami Computational Model (online). [cit. 2013-11-25]. URL :
 7. LOVÁSZOVÁ, G. Origami, matematika a programovanie. In: Huraj, L. Didinfo 2003. UMB Banská Bystrica. ISBN 80-8055-786-1. (2003), s.64-67.
 8. MEYER, J. Using Making Directions for Origami as an Example in Teaching Programming, Talk given at Conference on Origami for Education and Therapy (COET) 2004, New York City, June 29, 2004 (online). [cit. 2013-1125]. URL :
 9. MOJŽÍŠEK, J. Návody ke skládankám z papíru bez užití obrázků (online). [cit. 2013-1125]. URL:
 10. Origami club. URL: [cit. 2013-11-25].
 11. Origami, aneb jak rozvíjet svůj hmat?, Tyfloservis Hradec Králové (online). [cit. 201306-03]. URL :
 12. Photo Essay: Folding Origami With the Blind, (online). [cit. 2010-02-18]. URL :
 13. POŽÁR, L. Patopsychológia - psychológia jedincov s rôznym druhom postihnutia. Bratislava : MABAG, 2003. ISBN 80-89113-07-9
 14. REGEC, V. Praktické využitie informačných a komunikačných technológií u žiakov so zrakovým postihnutím. Dizertačná práca, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2010
 15. ŘEZNÍČKOVÁ, M. Zrakovo postihnuté dieťa In Koluchová, J. et. al. Přehled patopsychologie dítěte II. Praha. Státní pedagogické nakladatelství. 1989. s 40-64.
 16. Scottish Sensory Centre. URL: [cit. 2010-11-11].
 17. SKÖLD, B. C. Picture books accessible to blind and visually impaired children. In World Library And Information Congress: 73rd Ifla General Conference And Council, 19-23 August 2007, Durban, South Africa, (online). [cit. 201311-25]. URL :
 18. SMITH, J. S. An Origami Instruction Language, British Origami Society. 1975. (online). [cit. 2013-11-25]. URL :
 19. Štátny vzdelávací program. Informatická výchova, (online). [cit. 2013-11-25]. URL :
 20. Štátny vzdelávací program. Informatika, (online). [cit. 2013-11-25]. URL : http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/informatika_isced2.pdf>
 21. Tyfloservis. URL: [cit. 2013-11-25].
 22. VÍTKOVÁ, M. Speciální pedagogika v raném a předškolním věku se zřetelem na rozvoj výtvarných aktivit. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993.
 23. Web Accessibility in Mind. URL: http://webaim.org/articles/cognitive/activity [cit. 2013-11-25].