JTIE 2013, 5(3):35-43 | 10.5507/jtie.2013.032

THE CONCEPT OF TECHNICAL LITERACY, AS PERCEIVED BY STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL TEACHING STUDENTS AND BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Eva ROUČOVÁ
Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10 371 15, České Budějovice, ČR

The article presents selected theoretical definitions of technical literacy, featured in scientific literature, followed by an analysis of the results, based on a research of the subjective perception of the term technical literacy by primary school teaching students and primary school teachers. The article includes the identified basic types of characteristics of perceiving the technical literacy by the respondents.

Keywords: technical literacy, pedagogical research, student of teaching for primary school, primary school teacher

Published: December 1, 2013

Download citation

References

  1. KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M., HAVELKA, M. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 223 s. ISBN 80-2440848-1.
  2. ALMÄKI, A. Technology Education in the Finnish Primary Schools. In Journal of Technology Education. 1999, Vol. 11, N. 1. ISSN 1045-1064. [cit. 2006-01-22]. Dostupné na: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v11n1/pdf/almaki.pdf
  3. KROPÁČ, J., HAVELKA, M. Poznámky k pojmu "technické myšlení". [cit. 2005-04-22] Dostupné na: http://www.kteiv.upol.cz
  4. ROUČOVÁ, E. Prekoncepty k didaktice technické výchovy u studentů učitelství pro primární školu. Olomouc: PdF UP, 2007. 194 s. Nepublikovaná disertační práce.
  5. CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 199 s. ISBN 80-244-0765-5.
  6. ROUČOVÁ, E. Diagnostika studentova pojetí učiva o technice a didaktice. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. XV. Konference České asociace pedagogického výzkumu. České Budějovice: PdF JU, 2007. Sborník abstrakt s. 99. Sborník příspěvků: CD-ROM. ISBN 978-80-7040-987-9.
  7. PARKINSON, E. Teacher Knowledge and Understanding of Design and Technology for Children in the 3-11 Age Group: A Study Focusing on Aspects of Structures. In Journal of Technology Education. 2001, Vol. 13, N. 1. ISSN 1045-1064. [cit. 2006-01-12]. Dostupné na: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v13n1/pdf/parkinson.pdf