JTIE 2013, 5(2):6-10 | 10.5507/jtie.2013.018

TECHNICAL EDUCATION FOR LOWER SECONDARY LEVEL AND ITS REFLECTION IN DIDACTIC FACILITIES TEXTBOOKS

Danka Lukáčová
Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta UKF, Dražovská cesta 4 949 74 Nitra, SR

For the subject of technology (technical education) at lower secondary level education teachers have used since 1999 one textbook and to the 2012 the second textbook was released. We have examined how the didactic equipment's of these books is and so we compared the new with the old one. For this purpose we used the method according to J. Prucha. Since the coefficient of didactic equipment from 2012 textbooks is 8% higher, it can be stated that the didactic usefulness of a new textbook is greater.

Keywords: textbook, technology education, didactic equipment, basic school

Published: August 1, 2013

Download citation

References

  1. PRŮCHA, J. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998, 148s. ISBN 80-85931-49-4.
  2. PILLINGOVÁ, M. Didaktická vybavenosť aktuálnych učebníc dejepisu pre stredné odborné školy na Slovensku, v ČR a v Maďarsku. In MVEK. Prešov: FHPV PU. 2011. s. 584 - 593. ISBN 978-80-555-0482-7
  3. KRUŠPÁN, I. a kol. Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl. Bratislava: Expol Pedagogika. 1999. ISBN 80-967957-4-0.
  4. ŠTEFANC, D. The Textbook from the Aspect of Didactic Theory: Characteristics, Function, Quality and Problems of Approving. In Journal of Contemporary Educational Studies. Ljubljana: Revija Sodobna pedagogika. Issue 4, 56/122, 2005.
  5. ŽÁČOK, Ľ. - KUČERKA, M. - PAVLOVKIN, J. - ĎURIŠ, M. Technika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Banská Bystrica: TBB. 2012. ISBN 978-80-971037-0-5.
  6. Štátny vzdelávací program pre 2 stupeň základnej školy v Slovenskej republike. Bratislava: ŠPÚ, 2008.