JTIE 2012, 4(2):71-76 | 10.5507/jtie.2012.038

ELIMINATION OF SAFETY RISKS IN BIOGAS FACILITIES

Ján GADUŠ1, Alena HAŠKOVÁ2
1 Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov energie, Technická fakulta, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SK
2 Katedra techniky a informačných technológií, Pedagogická fakulta, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, SK

Currently in the frame of utilization of various forms of renewable energy sources an important support is given to spreading biogas facility operation. These facilities contribute significantly to the environment protection and partly to energy independence of the country. However their operation is connected with some safety risks which are often underestimated in practice. Biogas facilities belong to restricted facilities, what means that their operation must be in line with relevant requirements regarding to explosiveness of the environment, noise, vibrations etc. The contribution pays attention to various aspects of their safety operation.

Keywords: biogas station, safety risks, operation safety, threat zones, occupational health and safety (OHS), meeting the safety rules, work safety management, Biomass Utilization Action Plan in Slovakia for the period 2008 - 2013

Published: August 1, 2012

Download citation

References

  1. Akčný plán využívania biomasy na roky 2008 - 2013, 2008. http://www.abe.sk/dokumenty/Akcny_plan.pdf
  2. KOZÍK, T. - FESZTEROVÁ, M. Znaczenie calozyciowej edukacji w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy. In: Problemy profesjologii. ISSN 1895-197X, 2010, roč. 1, č. 1, s. 187-192
  3. MH SR: Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR, 2007. www.economy.gov.sk/strategia-vyssieho-vyuzitiaoze-6320/128005s
  4. Nariadenie vlády č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. www.uvzsr.sk/docs/leg/393_2006.pdf
  5. Programové vyhlásenie vlády, 2006. http://www.zbierka.sk/mediagallery/zbierka_document/file/example/file/2.pdf
  6. Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre vyhradené technické zariadenia. www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID