JTIE 2012, 4(2):67-69 | 10.5507/jtie.2012.036

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AT WORK WITH TECHNICAL MATERIALS

Zdeněk HODIS, Petr VYBÍRAL
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31 603 00, Brno, ČR

The article discussed the principles of safety when working with technical materials - metal, wood and plastics. Occupational health and safety is an important area of teacher education in technical education and information - PedF MU Brno. Basic skills with which students learn are able be used in teaching in elementary schools. Mastered the principles of occupational health and safety contribute to the improvement of teaching.

Keywords: OHS, Technical Materials, Education

Published: August 1, 2012

Download citation

References

  1. FRIEDMANN, Z. Didaktika technické výchovy. Brno: MU, 2001. 92 s.
  2. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - verze 2007 [online]. 2007 [cit. 2012-03-20]. Dostupný z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovyvzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavaniverze-2007.
  3. LEHKOŽIV, P. Bezpečnost práce na II. stupni základní školy: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. 105 str., 5 příloh. Vedoucí diplomové práce: Ing. Zdeněk Píša, Ph.D.
  4. SERAFÍN, Č. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [online]. 2007 [cit. 2012-03-19]. Dostupný z: http://www.kteiv.upol.cz/index.php?page=bezpecnost-a-hygiena-prace.
  5. Nařízení vlády 361/2007 Sb. [online]. 2007 [cit. 2012-03-19]. Dostupný z: http://www.bozpprofi.cz/33/nove-narizeni-vlady361-2007-sbuniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Zx4JfdBAvVfPe3Gmot8ntfU/.
  6. Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce [online]. 2006 [cit. 2012-03-20]. Dostupný z: http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c262-2006-sb-zakonik-prace.
  7. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci [online]. 2012 [cit. 2012-03-22]. Dostupný z: http://osha.europa.eu/en/priority_groups/young_p eople.
  8. Nové pojetí BOZP [online]. 2012 [cit. 201203-22]. Dostupný z: http://bozppo.vfn.cz/nove_pojeti_bozp.htm.