JTIE 2012, 4(2):43-47 | 10.5507/jtie.2012.031

HOW CLASSIFY MISTAKES AND SHORTCOMINGS IN REVIEWS OF SPECIAL AND SCIENTIFIC WORKS

Ján STOFFA, Veronika STOFFOVÁ
Univerzita J. Selyeho, Komárno

The study presents an original and universal proposal of classification of mistakes and shortcomings in reviews of special and scientific works. The classification follows from the generally accepted requirement that the reviewer of a special or scientific work has to appreciate all significant positive values of the work as well as to point out all significant mistakes and shortcomings of it. The informational value and scientific truth of presented information and also respecting of copyright and scientific ethics were accepted as base criterions of classification. Each reviewer has to point out all key and other essential mistakes and shortcomings in fulfilling the criteria. Mistakes and shortcomings should be ordered not sequentially but characterized in category groups with presenting some representatives from each group as examples. Didactical mistakes and shortcomings and that ones which are not connected with distortion of information he/she should point out only from educational viewpoint.

Keywords: reviews of special and scientific works, shortcomings of special and scientific works

Published: August 1, 2012

Download citation

References

  1. STOFFOVÁ, V. Nedostatky kvalifikačných prác z informatiky - Ako zaviesť, definovať a používať základné pojmy. In: DidInfo 2012 : Proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Editori I. Kalaš a L.Huraj. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012, s. 238 - 242. ISBN 978-80-557-0342-8
  2. STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. Nedostatky kvalifikačných prác - Čo je a ako má vyzerať súčasný stav riešenej problematiky. In: DidInfo 2012 : Proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Editori I.Kalaš a L.Huraj. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2012, s. 232 - 237. ISBN 978-80-557-0342-8
  3. STOFFOVÁ, V. Nedostatky dizertačných prác v odbore Teória vyučovania informatiky. In. DidInfo 2011 : Proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Editor G. Andrejková. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2011, s. 210 - 215 (abstrakt na s. 37). ISBN 978-80-557-0142-4
  4. STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. Časté terminologické chyby v písomnej komunikácii z informačnej technológie. In: Zborník : Sieťové a informačné technológie : Celoškolský seminár. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002, s. 104 - 108. ISBN 80-7137-981-6
  5. STOFFA, J. - STOFFOVÁ, V. Formálne a pseudoformálne chyby a nedostatky v edukačných dokumentoch. In: Trendy ve vzdělávání 2008 : Díl I. Editor Miroslav Chráska. 1. vyd. Olomouc: VOTOBIA Olomouc, 2008, s. 238 - 242. ISBN 978-80-7220-311-6
  6. STOFFA, J. Súčasný stav slovenskej technickej terminológie a terminológie didaktiky technických predmetov. In: ŠVEC, Š. a kol.: Jazyk vied o výchove. Bratislava: Gerlach print a Filolozofická fakulta Univerzity Komenského, 2002, s. 92 - 100. ISBN 80-968564-9-9
  7. STN 01 6910: December 1999, Pravidlá písania a úpravy písomností. 1. vyd. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. 56 s.
  8. ISO STN 390: Apríl 1998, Dokumentácia, Bibliografické odkazy, Obsah, forma a štruktúra. 2. vyd. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. 32 s.
  9. ISO STN 390-2: December 2001, Informácie a dokumentácia, bibliografické citácie : Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. 1. vyd. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie - Vydavateľstvo, 2001. 32 s.