JTIE 2012, 4(2):16-20 | 10.5507/jtie.2012.027

IS A VICTIM ALSO AN ATTACKER? RESEARCH OF CYBERBULLYING AT CZECH PUPILS AND STUDENTS IN THE WHOLE CZECH REPUBLIC II

Miroslav CHRÁSKA1, Kamil KOPECKÝ2, Veronika KREJČÍ3, René SZOTKOWSKI4
1 Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií UTB, Mostní 5139 760 01, Zlín, ČR
2 Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40, Olomouc, ČR
3 Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40, Olomouc, ČR
4 Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40, Olomouc, ČR

The article presents other results of research realized in 2011 as a part of a project E-Bezpečí - danger of electronic communication for pupils and teachers (MŠMT 0024/PRV/PK/2010). It answers questions connected with relationship between victim and attacker of cyberbullying.

Keywords: Cyberbullying, Research, Czech republic, Student, Pupil

Published: August 1, 2012

Download citation

References

  1. KOPECKÝ, K.; KREJČÍ, V. Nebezpečí elektronické komunikace 2. Zpráva z výzkumného šetření. [online]. 2010-2011. URL: .
  2. BELSEY, B. Always on, always aware. [online]. 2004. URL: .
  3. CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 1. vyd. Praha : GRADA, 2007. 265 s. ISBN 97880-247-1369-4.
  4. KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. 1. vyd. Praha : Portál, 2011. 332 s. ISBN 978-807367-871-5.
  5. KOWALSKI, R.; LIMBER, S.; AGATSTON, P. Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age. 1. vyd. Malden, MA. : Blackwell Publishers, 2007. 224 s. ISBN 978-1405159920.
  6. MŠMT. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č.j. 24 246/2008-6. [online]. [cit. 2012-01-4]. URL: .
  7. SMITH, P. K.; SLONJE, R. Cyberbullying: the nature and extent of a new kind of bul-lying, in and out of school. In JIMERSON, S. R. The International Handbook of School Bullying. 1. vyd. New York : Routledge, 2010. 624 s. ISBN 978-0805863932.
  8. ŠMAHEL, D. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 1. vyd. Praha : Triton, 2003. 158 s. ISBN 80-7254-360-1.