JTIE 2012, 4(1):21-25 | 10.5507/jtie.2012.004

ASSISTIVE TECHNOLOGIES FOR PUPILS WITH VISUAL IMPAIRMENT BASED ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Vojtech REGEC
Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40, Olomouc, ČR

The contribution deals with the problem of assistive technologies in the educational context of pupils with visual impairment. In addition to their general definitions according each models, assistive technologies based on information and communication technologies are presented in more detail. Selection of appropriate technology determines a pupils' individual needs, technology platform of an education background and the functional mechanisms of the educational system. The aim of the activity becomes a full fledged participations of pupil with visual impairment in the learning process.

Keywords: assistive technology, information and communication technologies, visual impairment, pupil

Published: April 1, 2012

Download citation

References

 1. BETANCUR, L. Canada: Requirements for Assistive Technology for Students with Special Needs. [on-line]. U.S. Department of Commerce, 2008. 3 s. [cit. 2012-02-03]. Dostupné na WWW .
 2. BUBENÍČKOVÁ, H. Význam informačných a komunikačných technológií v edukační a rehabilitační procesu zrakově postižených. In JESENSKÝ, J. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. 1 Vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s 222 - 235. ISBN 80-7041-041-8.
 3. HERSH, M.A., JOHNSON, M.S. (Eds.). Technology for Visually Impaired and Blind People. 1 Vyd. London: Springer-Verlag. 2008. 725 s. ISBN 978-1-84628-866-1.
 4. JAŠKOVÁ, Ľ. Digitálne technológie vo vzdelávaní zrakovo postihnutých. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 158 s. [Dizertačná práca.]
 5. JENÍČKOVÁ, J. Počítače a nevidomí. In Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta, UK v Praze, 1998. Roč. 8, Číslo 4. s. 2932. ISSN 1211-2720.
 6. LOEWEN, G. Technology Matters: Creating Usable Working Environments. In NEADS: Success in STEM: Studying and Pursuing a Science or Technology Career as a PostSecondary Student with a Disability. 1 Vyd. Ottawa: National Educational Association of Disabled Students (NEADS), 2010. s. 24 - 30. ISBN 978-0-9686659-5-4.
 7. LUDÍKOVÁ, L. Dítě se zrakovým postižením. In MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1 Vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 123 - 144. ISBN 80-2440231-9.
 8. MAANUM, J.L. The General Educator's Guide to Special Education. 1 Vyd. California: Corwin Press, 2009. 236 s. ISBN 978-1-41297137-9.
 9. REGEC, V. Prístupnosť elektronických informácií pre študentov so zrakovým postihnutím. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. 145 s. [Rigorózna práca.]
 10. REGEC, V. Praktické využitie informačných a komunikačných technológií u žiakov so zrakovým postihnutím. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 244 s. [Dizertačná práca.]
 11. RŮŽIČKOVÁ, V. Integrace zrakově postiženého žáka do základní školy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 73 s. ISBN 80-244-1540-2.