JTIE 2011, 3(2):66-70 | 10.5507/jtie.2011.031

MASS MEDIA IN SHAPING A CHILD PERSONALITY IN THE EARLY SCHOOL AGE - A REVIEW OF SELECTED SITES

Grzegorz ŁUSZCZAK
IGNATIANUM University of Philosophy and, Education in Krakow

The article refers to the problems of the media. The considerations presented in the context of the position of the child personality development in younger school age. Among other things refers to analysis of the concept and the concept of personality. Included are also the fundamental theoretical premises relating to the mass media ( that is an analysis of the terminological issues, functions and models ). In conclusion pointed out the risks that may negatively affect the student personality development in early school age.

Keywords: Behaviour, incentives, internet, mass - media, personality, television

Published: August 1, 2011

Download citation

References

 1. Beauvale A., entry: osobowość, [w] Słownik psychologii, (red.) J. Siuta, Kraków 2009, p. 173.
 2. Formański J., Psychologia, Warszawa 2000, p. 112.
 3. Gajda J., Dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze i edukacji, [w] Edukacja medialna, red. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Toruń 2002, p. 50 - 54.
 4. Gerstmann S., Psychologia, Warszawa 1969, p. 155.
 5. Izdebska J., Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci - teoretyczne i metodologiczne przesłanki badań, [w] Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. S. Jusczyk, I. Polewczyk, Toruń 2006.
 6. Karbowniczek J., Procesy poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym, [w] Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku. Zborník z vedecko - odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Mária Podhájecká Monika Miňová (eds.) , Presov 2010.
 7. Karbowniczek J., Grabowski M., Kilka słów o oddziaływaniu Internetu na psychikę dzieci i młodzieży, [w] Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym - wybrane zagadnienia, Radom 2010, p. 23 - 30.
 8. Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, p. 176.
 9. Nowacki T., Elementy psychologii, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1975, p. 392.
 10. Okoń W., Nowy Słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, p. 278, 392.
 11. Podolski A., Postawy, a mass media, [w] Pol;ski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan perspektywy zagrożenia, red. R. Pęczkowski, Poznań - Warszawa 2005, p. 139.
 12. Wolska - Długosz M., Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i młodzieży, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, "Zeszyty Naukowe" 2006, nr 2, p. 328.
 13. A. Zając, Wychowawcze aspekty filmów animowanych emitowanych przez polskojęzyczną telewizję, [w] Media w kulturze, nauce oświacie, red. W. Strykowski, A. Zając, Tarnów 1996, p. 113.
 14. R. Wąs, Wpływ reklamy telewizyjnej na kształtowanie osobowości i postaw dzieci, http://www.edukacja.edux.pl/p-1931-wplywreklamy-telewizyjnej-na-ksztaltowanie.php