JTIE 2010, 2(2):33-39 | 10.5507/jtie.2010.031

PARTIAL ASSESSMENT OF THE DEGREE OF MAN AND THE WORLD OF WORK TEACHING IMPLEMENTATION AT BASIC SCHOOLS BASED ON ANALYSIS OF SCHOOL EDUCATIONAL PROGRAMMES OF SELECTED SCHOOLS

Martin HAVELKA
Katedra technické a informační výchovy, Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5, 771 40, Olomouc, ČR

In the last few years teaching in accordance with new curricular documents reflecting the school educational programmes of individual schools was gradually implemented on the level of basic education. This paper aims at assessing of the degree of general technical subject (Man and the world of work) teaching implementation at basic schools after implementing the mentioned changes based on analysis of selected school educational programmes.

Keywords: Framework educational programme for basic education, school educational programme, assessment of the degree of teaching general technical subject, man and the world of work

Published: August 1, 2010

Download citation

References

  1. kol. Vzdělávací program Základní škola 2., dopl. vyd. Praha : Fortuna, 2001. 344 s. ISBN 807168-595-X.
  2. kol. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2007. 126 s. [cit 2010-04-27] [on-line] Dostupné z URL: <http://www.vuppraha.cz/wpcontent/uploads/2009/12/RVPZV_2007071.pdf>.
  3. HAVELKA, M. Dílčí posouzení stavu realizace výuky vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie na základních školách na základě analýzy školních vzdělávacích programů vybraných škol. In Trendy ve vzdělávání 2010. Olomouc : ALTYN, 2010. s. 78 - 82. ISBN 978-80-87224-09-0.
  4. JANDA, O. Absence techniky a technické výchovy v učebních plánech pro základní vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc : VOTOBIA Olomouc, 2009. s. 77 - 83. ISBN 978-80-7220-316-1.