JTIE 2009, 1(3):43-51 | 10.5507/jtie.2009.054

TEACHERS' OPINIONS ON DIDACTIC TEXTS, AUXILIARY TEACHING MATERIALS AND "NON-DIDACTIC TEXTS" FOR THE TEACHING OF ICT OR DIGITAL TECHNOLOGIES

Vladislav HODIS

The teaching process may be optimised through appropriate texts. The paper presents selected results of a questionnaire survey. It deals with opinions of teachers on the secondary level of basic school and lower level of multi-year gymnasium (grammar school) on selected types of didactic texts, auxiliary teaching materials and "non-didactic texts" for teaching of Information and Communication Technologies (ICT) and digital technologies.

Keywords: didactic text, auxiliary teaching material, "non-didactic text", teaching of ICT or digital technologies, teacher, questionnaire

Published: December 1, 2009

Download citation

References

  1. CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 200 s. ISBN 80-244-1367-1.
  2. LOUDA, Z. Řešené příklady v systému STATISTICA. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2004. 102 s. ISBN 80-213-1239-4.
  3. MAREŠ, J. Učení z textu. In ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha : Portál, 2001, s. 473-492. ISBN 80-7178-463-X.
  4. MAZÁK, E. Počítačové výukové programy a metodika jejich tvorby. Praha : Ústav školských informací, 1988. 119 s.
  5. Program pro interaktivní výuku [on-line]. [cit. 2008-01-22]. Nakladatelství FRAUS. Dostupné z: <http://www.fraus.cz/ep/systemove_ucebnice/images/schema_ii_stupen.html>.
  6. PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno : Paido, 1998. 148 s. ISBN 80-85931-49-4.
  7. PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
  8. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) [on-line]. [cit. 2008-03-21]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné z: <http://www.vuppraha.cz/soubory/RVPZV_2007-07.pdf>.
  9. WALAT, W. Modelowanie podręczników techniki-informatyki. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. 321 s. ISBN 83-7338-123-6.