JTIE 2009, 1(2):5-12 | 10.5507/jtie.2009.028

THE EXPLORE FROM THE VISUAL MATERIAL AND ITS APPLICATION DURING MEASURING OF EFFECTIVENESS OF THE VISUAL CLIPS AND PRESENTATIONS IN THE TECHNICAL EDUCATION

Václav TVARŮŽKA
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra technické a pracovní výchovy Českobratrská 16, 701 03 Ostrava 1

This article is about experience from measurement of changes of conceptual and procedural knowledge during education with use of the one minute´s visual clip. Digital visual records - mainly digital visual clips - are phenomenon that involve interpersonal communication very much at present. This new extension brings varionus questions and effects also into the conditions of school education that is necessary to describe and check. Communication by the picture is a basic part of education of technologies and at this story we want to describe how digital visual clip is effective for education.

Keywords: Educational clip, conceptual knowledge, technological education, communication, visual reserch

Published: August 1, 2009

Download citation

References

 1. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [on-line] 2008 [cit. 25.11.2007]. Dostupný z: .
 2. TVARŮŽKA, V. Strukturace digitálních vizuálních záznamů v technologické edukaci. Disertační práce. Olomouc 2008.
 3. KROPÁČ, J. - KUBÍČEK, Z. - CHRÁSKA, M. - HAVELKA, M. Didaktika technických předmětů vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 223 s. ISBN 80-244-0848-1.
 4. DOSTÁL, J. Učební pomůcky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008. 40 s. ISBN 978-80-7220-310-9.
 5. SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky). 1. díl. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2001.
 6. KULKA, T. Umění a kýč. 2. vyd. Praha: Torst, 2000. ISBN 80-7215-128-2.
 7. SLAVÍK, J. Kdy se cosi stane znakem? Výtvarná výchova, 2004, 44, č. 4, s. 11 - 13. RS 5096. ISSN 1210 - 3691.
 8. KROPÁČ, J., PLISCHKE, J. Porozumění ve výuce odborných předmětů. In SCHOLA 2007 [CD-ROM]. Trnava: STU v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8096-038-4, EAN 9788080960384.
 9. SIMCO N., WARIN J. Validity in imagebased research: An elaborated illustration of the issues = Validité des recherches s'appuyant sur des images. British educational research journal. ISSN 0141-1926.
 10. MAREŠ, J. Pedagogicko-psychologický výzkum založený na obrazovém materiálu. Československá psychologie. 2002. roč. XLVI. č. 2. s. 120 - 137.
 11. MAŠEK, J. Audiovizuální komunikace výukových médií. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2002.
 12. ANDERSON, W., KRATHWOHL, D. Taxonomy for Learning, Teaching a Assesing. New York: Longman, 2001. ISBN 0-80131903-X.
 13. KOSHMAN, SHERRY Visual research methods: image, society, and representation By: Library & Information Science Research (07408188), Dec2008, Vol. 30 Issue 4, p325326, 2p; DOI: 10.1016/j.lisr.2008.07.002; (AN 35327255)
 14. BANKS, M. Using Visual Data in Qualitative Research. Series: Qualitative Research Kit. SAGE, London, 2008.
 15. HEATON, J. The Possibility of Secondary Analysis. SAGE, 2004. ISBN 0761971432.
 16. HAMILTON, P. Visual Research Methods. Sage Publications, 2006. ISBN 9781412901512.