JTIE 2009, 1(1):62-69 | 10.5507/jtie.2009.010

ON INCREASING EFFICIENCY IN TEACHING TECHNICAL AND NATURAL SCIENCES BY MEANS OF JAVA APPLETS II. (EXPERIMENTAL RESEARCH)

Renáta BERNÁTOVÁ1, Milan BERNÁT2, Roman CIMBALA3
1 PF PU v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov
2 v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov
3 TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

This paper brings some practical experimental results of our research whose aim was to elaborate a system of teaching technical and natural subjects and a "know how" of its using which would enable us to visualize more illustratively some processes that cannot be visualized through the traditional means of visualization.

Keywords: computer, teaching technical and natural subjects

Published: April 1, 2009

Download citation

References

 1. BERNÁT, M. Dynamics of space charges in highly non-homogeneous DC and AC fields, PhD. thesis, FEI TU Košice 2000 (in Slovak).
 2. BERNÁT, M. Visualization of some electrophysical processes through computer for didactic purposes and its application in teaching electrotechnical subjects. PhD. thesis, PdF UKF Nitra 2005 (in Slovak).
 3. BÍLEK, M. Vybrané aspekty vizualizace učiva prírodovedných predmetov : VOGNAR 2007 : Olomouc, 2007, s. 45-53. ISBN 8086771-21-0
 4. DOSTÁL, J. Efektivnost výuky s využitím elektrotechnických stavebnic. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Velká Lomnica: UMB a UKF, 2005. s. 97-99. ISBN 80-8083-151-3.
 5. DRLÍK, P. Informačné technológie nevyhnutný nástroj učiteľa. In: Acta Didactica 3. Nitra: Fakulta prírodných vied, 2000, s. 101108. ISBN 80-210-1365-5
 6. HONZÍKOVÁ, J. Materiály pro pracovní činnosti na 1. stupni ZŠ. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 2006. - 116 s. - ISBN 80-7043-453-8.
 7. KOŽUCHOVÁ, M. Dieťa před-školského veku a počítač. In: Sborník z konference - Infotech 07 - Moderní informační a komunikační technológie ve vzdelávaní, 2007, ISSN 1803-537X
 8. MELEZINEK, A.: Ingenieur-pädagogik: Praxis der Vermittlung technische Wissens techn.Wissens. Wien,New York, Springer, 1986.
 9. SERAFÍN, Č. Modernizace laboratorní výuky elektrotechnických předmětů. In Modernizace vysokoąkolské výuky technických předmětů. Sborník. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998, s. 215-217. ISBN 80-7041662-9.
 10. STOFFOVÁ, V.: Počítačové modelovanie a simulácia v informačnej technológii. In: Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie DIDMAT-TECH'97. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 1997, s. 18-24. ISBN 80-8050-153-X
 11. WIKIPEDIA : http://en.wikipedia.org/wiki/Main Page