JTIE 2009, 1(1):49-54 | 10.5507/jtie.2009.008

RESULTS OF THE RESEARCH OF USING THE MULTIMEDIA TEACHING AID UNDER REAL CONDITIONS AT PRIMARY SCHOOLS IN SVK

Ján STEBILA
Katedra techniky a technológií,, FPV UMB BB, Tajovského 40, 97401, Banská Bystrica

Introduction to creating and using the proposed multimedia teaching aid forms the basis of the dissertation thesis. Another focus is put on the empirical pedagogic research, a substantial part of which is the analysis of pedagogic documentation of the technical education teacher, description of the experiment and statistical analysis of the results. The objective of the research was to verify the successfulness of the use of the mentioned multimedia aid in the real conditions of an elementary school. It can be assumed that the multimedia aid proposed for the RSE will help to increase the efficiency of the technical education.

Keywords: Technical education, Road safety education, Multimedia teaching aid, research, pupil, teacher, educational process

Published: April 1, 2009

Download citation

References

 1. PALKOVIČ. J. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na základných školách v SR. Bratislava: MŠ SR, 2006.
 2. PALKOVIČ. J. Koncepcia rozvoja detských dopravných ihrísk. Bratislava: MŠ SR, 2005.
 3. LADÁNYI, J., ALFÖLDYOVÁ, I. Nadpredmetové učebné osnovy DV pre 1. až 9. ročník. MŠ SR, 2007. s. 2.
 4. ROAD SAFETY IS NO ACCIDENT. A brochure for World Day 7 april 2004. Geneva: World Health Organisation, 2004.
 5. KOŽUCHOVÁ, M.: Inovačné zmeny v dopravnej výchove. In: Technické vzdelávanie v procese zmien. Banská Bystrica: FPV UMB, 2007, s. 59-64, ISBN 97880-8083-5309.
 6. KOŽUCHOVÁ, M., STEBILA, J. (ed.). Ako rozvíjať dopravnú gramotnosť detí. CD. Bratislava: UK, 2007. 85 s. ISBN 978-80-2232363-5.
 7. STEBILA, J.: Zaradenie dopravnej výchovy do obsahu vyučovania predmetu Technická výchova na 2. stupni základnej školy. (Dizertačná práca), Banská Bystrica: KTT FPV UMB, 2008.
 8. STEBILA, J. Multimediálna učebná pomôcka pre dopravnú výchovu na ZŠ. In: Trendy technického vzdelávaní, Olomouc: 2004, 128s. ISBN 80-7220-182-4.
 9. STOJAN, M. a kol. Dopravní výchova pro učitele 1. stupne ZŠ. Brno: PF MU, 2007. ISBN 978-80-210-4251-3.
 10. Traffic Safety Education at the Secondary School Level in the EU Countries. Europen Study. Brussels: European Road Safety Federation ERSF, 1996.
 11. VOTRUBA, J. Dopravní výchova v rodině. Praha: BESIP - Fortuna, 2001.